Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Toolstrip nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Toolstrip nesnesine eleman ekleme işleminin yapıldığı Item gurubu ile beraber Text, Back Color, Style, Animation ve Enable olmak üzere 6 özellik gurubunu barındırır.
ToolStrip nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğini barındırır.
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
ToolStrip - Text - Tool Tip özelliği
ToolStrip - Animation gurubu
ToolStrip - Animation - Visible özelliği
ToolStrip - Animation - Location X özelliği
ToolStrip - Animation - Location Y özelliği
ToolStrip - Animation - Height özelliği
ToolStrip - Animation - Width özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


ToolStrip - Enable özelliği
Üzerindeki elemanlara resim atanmış Toolstrip
Toolbar(Araç Çubuğu) nesnesidir. Üzerine Buton, Label, Combobox, Textbox ve ProgressBar bulundurabilir.
Üzerindeki elemanlara resim atanmış Toolstrip
Toolstrip nesnesi
Üzerindeki elemanlar bulunduran Toolstrip
Elemanlar eklenip uygun resimler atandığında istenen görünüme sahip olabilir.
Screen'e ilk eklendiğinde üzerinde hiçbir eleman barındırmaz.
Üzerindeki elemanlar bulunduran Toolstrip
Toolstrip nesnesi
Toolstrip nesnesinin Screen e eklenmesi
ToolStrip nesnesinin özellikleri
Item Gurubu:

Eleman eklenen ve elemanların tamamının kaldırıldığı guruptur. Add New Item ve Clear All Items özelliklerini barındırır.
ToolStrip - Item - Add New Item özelliği
Add New Item:

Toolstrip nesnesine eleman ekler. Çoktan seçim kutusundan seçim yapılarak Buton, Label, Separator, Combobox, Textbox ve ProgressBar eklenebilir.
Clear All Items:

Toolstrip'deki tüm elemanları kaldırır.
ToolStrip - Text - Tool Tip özelliği
Development Mode'da Tool Tip gösterimi
Runtime Mode Tool Tip gösterimi
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini ve resmini belirler. Off Color ve Default özelliklerini barındırır.
ToolStrip - BackColor gurubu
ToolStrip - BackColor - Default özelliği
Off color:

ToolStrip in arkaplan rengi, arkaplan resmi ve arkaplan resminin yerleşim şeklinin belirlendiği menüdür.
Ütteki kutucuğa tıklandığında toolstrip in arkaplan rengini seçmek amacıyla renk penceresi açılır.
Özel renk tanımla ya tıklanarak özel renkler tanımlanabilir.
Renk Seçim Penceresi
Renk Seçim Penceresi
Arkaplan resmi tanımlamak için Background Image a tıklanarak resim seçilebilir.
Arkaplan resmi seçim penceresi
Arkaplan resmi seçim penceresi
Alttaki çoktan seçim kutusundan arkaplan resminin  yerleşme şekli belirlenir.

Tile seçidiğinde resim arkaplanda boşluk kalmayacak şekilde çoğaltılarak döşenir.
Center seçildiğinde resim arkaplanda ortalanır.
Stretch seçildiğinde reşim, arkaplanda her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak arkaplan sınırlarına dayanır.
Default:

Toolstripin arkaplan rengini default haline getirir.
Style Gurubu:

3 adet çoktan seçim kutusu barındırır.

ToolStrip - Style gurubu
En üstteki çoktan seçim kutusundan Toolstrip içerisindeki elemanların yerleşim şekli belirlenir.
StackWithOverflow: Elemanlar otomatik olarak yerleştirilir.
HorizontalStackWithOverflow: Elemanlar yatay olarak yerleştirilir ve sığmayanlara sondaki küçük butonla ulaşılabilir.
VerticalStackWithOverflow: Elemanlar düşey olarak yerleştirilir ve nesnenin içinde ortalanır. Sığmayanlara  sondaki küçük butonla ulaşılabilir.
Flow: Elemanlar yatay ve düşey olarak sıralanır.
Table: Elemanlar sol tarafta sıralanır.
ToolStrip - Style - ToolStrip'in Render biçiminin belirlenmesi
ToolStrip - Style - Elemanların yerleşim şeklinin belirlenmesi
Ortadaki çoktan seçim kutusundan Toolstrip'in nasıl render edileceği belirlenir. ManagerRenderMode, Proffessional veya System seçilebilir.
Alttaki çoktan seçim kutusundan ise Toolstrip'in Screen'de nereye yaslanacağı belirlenir.
ToolStrip - Animation gurubu
ToolStrip - Animation - Visible özelliği
ToolStrip - Animation - Location Y özelliği
ToolStrip - Animation - Height özelliği
ToolStrip - Animation - Location X özelliği
ToolStrip - Animation - Width özelliği
ToolStrip - Enable özelliği
ToolStrip - Item Gurubu
ToolStrip - Item - Add New Item özelliği
ToolStrip - Item - Clear All Items özelliği
ToolStrip - BackColor gurubu
ToolStrip - BackColor - Off Color özelliği
ToolStrip - BackColor - Default özelliği
ToolStrip - Style gurubu
ToolStrip - Style - Elemanların yerleşim şeklinin belirlenmesi
ToolStrip - Style - ToolStrip'in Render biçiminin belirlenmesi
ToolStrip - Style - Toolstrip'in yaslanacağı kenarın belirlenmesi
ToolStrip - BackColor - Off Color özelliği
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.
ToolStrip - Style - Toolstrip'in yaslanacağı kenarın belirlenmesi
Development Mode'da Tool Tip gösterimi
Runtime Mode Tool Tip gösterimi

                                                                                                                                                               ToolStrip
ToolStrip - Item - Clear All Items özelliği
ToolStrip - Item Gurubu

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA