Textbox'un Screen'e Eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Textbox nesnesi
Textbox nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Textbox nesnesinin özellikleri Text, Fore Color, Back Color, Style, Animation, Value ve Enable olmak üzere 7 guruptan oluşur.
Textbox nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

On Text, Off Text, Font, Text Align, Max. Length, Multi Line, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
On text:

Ait olduğu menü gurubundaki Tag listesinden seçilen Tag ın değerinin 0 dan büyük olması durumunda alacagı sabit yazıdır.

Textbox - Text gurubu özellikleri
Off text:

Ait olduğu menu gurubundaki listeden seçilen Tag ın 0 veya negatif olması durumunda alacagı sabit yazıdır. Değişkene bağlı olmadan sabit yazı gösterilmek isteniyorsa bu yazı Off Text e girilmeli ve Tag, listeden NotSet olarak seçilmelidir.

Textbox - On Text özelliği
Textbox - Off Text özelliği
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Textbox - Font özelliği
Not: Textbox nesnesi fare kullanılarak yeniden boyutlandırılmak istendiğinde sadece yatay olarak uzatılabilir. Yazı boyutu ile büyütülmek istenildiğinde font özelliği kullanılmalıdır.
Font ayarları
Text Align:

Textbox içeriğini hizalamak için Text Align özelliği kullanılabilir.
Textbox - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Max Length:

Nesnenin içerebileceği maksimum karakter sayısıdır. En büyük değeri 32767 dir.
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda yazının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa Off Color özelliğinin Tag ı, NotSet olarak seçilmelidir.

Style Gurubu:

Nesnenin sınırlarının biçimi ve salt okunurluğu(Read Only) belirlenir. Nesnenin sınır biçiminin belirlendiği bir çoklu seçim kutusu(combobox) ile saltokunurluğun belirlendiği bir menüden oluşur.
Textbox nesnesi
Textbox - Animation - Width özelliği
Textbox - Animation - Height özelliği
Textbox - Animation - Location Y özelliği
Textbox - Animation - Visible özelliği
Textbox - Back Color- Off Color özelliği
Textbox - Back Color- On Color özelliği
Textbox - Back Color gurubu
Textbox - Fore Color - On Color özelliği
Textbox - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Textbox - Multi Line özelliği
Textbox - Maksimum Karakter Sayısı özelliği
Textbox - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Font ayarları
Textbox nesnesinin özellikleri
Multi Line:

Nesne içeriğinin birden fazla satırda gösterilebilmesi Multi Line özelliği ile ayarlanır.
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Sınır Biçimi Seçimi:

3 farklı değeri seçilebilir: Sınırların olmadığı None durumu, FixedSingle ile Fixed3D durumları.
Read Only:

Nesnenin saltokunurluğu belirlenir. False, nesnenin normal kullanımını, True ise kullanıcının nesnede değişiklik yapamamasını sağlar.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 veya negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Textbox - Maksimum Karakter Sayısı özelliği
Textbox - Multi Line özelliği
Textbox - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi
Textbox - Fore Color grubu
Textbox - Fore Color - On Color özelliği
Textbox - Fore Color - Off Color özelliği
Textbox - Back Color gurubu
Textbox - Back Color- On Color özelliği
Textbox - Back Color- Off Color özelliği
Textbox - Style gurubu
Textbox - Sınır Biçimi özelliği
Textbox - Read Only özelliği
Textbox - Animation gurubu
Textbox - Animation - Visible özelliği
Textbox - Animation - Location X özelliği
Textbox - Animation - Location Y özelliği
Textbox - Animation - Height özelliği
Textbox - Animation - Width özelliği
Textbox - Value özelliği
Value:

Nesnenin değerini göstereceği ve yazacağı Tag belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnede görüntülenir ve nesnenin içerdiği değer değiştirildiğinde bu Tag a yazılır.

Tag a yazmak için imleç nesneden çıkmalı yada Enter a basılmalıdır.
Textbox - Enable özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Textbox - Value özelliği
Textbox - Enable özelliği
Textbox - Font özelliği
Textbox, yazı barındıran nesnedir.
Not: Textbox ın içeriği On Text özelliğinin yanında Off Text ve Value özellikleri ile de değiştirilebilir. Lütfen ilgili özelliklere bakınız.
Not: Textbox ın içeriği Off Text özelliğinin yanında On Text ve Value özellikleri ile de değiştirilebilir. Lütfen ilgili özelliklere bakınız.
Textbox - Off Text özelliği
On Color özelliğinin altındaki kutucuğa tıklandığında renk seçim penceresi açılır.

Standart renklerden farklı renk kullanılmak istenirse Özel Renk Tanımla butonuna basılarak özel renk tanımlanabilir.
Renk Seçim Penceresi
İçerisine tıklandığında değer girilmeye hazır hale gelir. Değer girilip Enter a basıldığında yada imleç nesneden ayrıldığında bu değer nesnenin bağlı oldugu Tag e yazılır.

Bağlı olduğu Tag değeri değiştiğinde otomatik olarak içerisinde görüntülenecektir.

Ayrıca sabit yazı gösterimi için de kullanılabilir.

Renk Seçim Penceresi

                                                                                                                                                               TextBox
Textbox nesnesinin Screen'e eklenmesi
Textbox - Text gurubu özellikleri
Textbox - On Text özelliği
Runtime da Tool Tip gösterimi
Textbox - Fore Color grubu
Textbox - Fore Color - Off Color özelliği
Textbox - Style gurubu
Textbox - Animation - Location X özelliği
Textbox - Sınır Biçimi özelliği
Textbox - Read Only özelliği
Textbox - Animation gurubu

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA