Connection Manager'de yeralan, WinTr'nin tüm taglarının listelendiği ve SQL input-output, Internal ve Bit taglarının kullanıcı tarafından oluşturulduğu kısımdır.
Ayrıca tagların historical olup olmayacağını belirlemekle beraber WinTr projesi içerisinde oluşturulmuş tüm taglarla ilgili olarak;
projedeki historical taglarla ilgili yapılan değişikliklerin SQL Server'a uygulanmasını sağlayan SQL Tag Building,
oluşturulmuş fakat screen'de, print işleminde veya raporlamada kullanılmayan tagların belirlenmesini sağlayan Unused Tag,
screen, print veya raporlama fonksiyonlarında kullanıldığı halde sonradan Tag List'den kaldırılan tagların belirlenmesini sağlayan Cannot Found Tag,
server WinTr istasyonları ile senkronize edilmiş taglarla ilgili Synchronous Tag List ve Synchronous Tag Test işlemleri ve tagların nerede kullanıldığını belirten Cross Reference işlemlerinin yapıldığı kısımdır.


                                                                                                                                                                       Tag List
Tag List 5 sütundan oluşur.

Network Info Sütunu:

Tag'ın hangi protokole ve hangi Network'e ait olduğunu gösterir.

Tag Name Sütunu:

Tag'ın ismini barındıran sütundur. Sadece SQL Input-Output ve Internal Tagların isimleri bu sütunda değiştirilebilir. Diğer bağlantı modülleri(OPC Client, S7-300/400 MPI, S7-200 PPI, Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU Slave sekmeleri) içerisinde oluşturulmuş tagların isimleri oluşturuldukları modül(sekme) içerisinde değiştirilebilir. Tag, Historical olarak belirlendiğinde SQL Server veritabanında Tag'ın isminde ve tag'ın veri tipinde bir sütun oluşturulur. (SQL input-output tagları historical olmasalar bile SQL Server'da sütun oluşturulur) Bu sebeple Historical ve SQL input-output taglarının isimleri değiştirildiğinde bu değişikliğin veritabanında da gerçekleştirilmesi için yapılması gereken işlem, SQL Tag Building kısmında anlatılacaktır.

Value Type Sütunu:

Tagın veri tipinin belirlendiği sütundur. Tag, Historical olarak belirlendiğinde SQL veritabanında Tag'ın isminde ve Tag'ın veri tipinde bir sütun oluşturulur. Bu sebeple Historical tagların Value Type'ları değiştirildiğinde bu değişikliğin veritabanında da gerçekleştirilmesi için yapılması gereken işlem, SQL Tag Building kısmında anlatılacaktır.

Value Sütunu:

Tag'ın değerlerinin görüntülendiği ve set edildiği sütundur. Bu sütundan Tag set edebilmek için WinTr toolbardaki connect butonu bağlantı kurulmamış konumda olmalıdır. Aksi taktirde değer girilemeyecektir. Eğer bağlantı kurulu olmamasına rağmen Tag'a değer girilemiyorsa WinTr connect butonuna tıklanarak bağlantı kurulmalı ve tekrar kesilmelidir.

Boş Tag List
Boş Tag List
Modül bağlantılarına ait tagların Tag List'te gösterilmesi
Bağlantı modüllerinde(OPC Client, S7-300/400 MPI, S7-200 PPI, Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU Slave sekmeleri) oluşturulmuş tüm taglar Tag List Sekmesinde listelenir.
Modül bağlantılarına ait tagların Tag List'te gösterilmesi
Internal Taglar:

Internal Taglar, Connection Manager'ın bağlantı modülleri(OPC Client, S7-300/400 MPI, S7-200 PPI, Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU Slave) dışında, Tag List sekmesinde oluşturulan taglardır. Dolayısıyla Internal Tag'lar, doğrudan bu protokollerle bağlanılan cihazları okumak ve yazmak için kullanılmaz. Sadece WinTr projesinin çalışmakta olduğu bilgisayar üzerinde faaliyet gösterirler. Bununla beraber WinTr'nin Server-Client olarak kullanılmasıyla diğer Wintr istasyonları tarafından erişilebilirler. Internal taglar historical olarak ayarlandıklarında değerleri veritabanına Control Panel'de belirlenen SQL Server Recording Time periyodunda kaydedilir. Historical olmayan Tagların değerleri ise WinTr kapatılırken proje klasöründe kaydedilir ve bir sonraki açılışta buradan okunarak WinTr içerisine transfer edilir.
Internal Tag oluşturma
Internal Tag oluşturma
Internal Tag Oluşturma:

Internal Taglar tag list üzerinde sağ mouse tuşuna tıklanarak açılan menüden Internal Tag - Add seçilerek oluşturulur. Oluşturulabilecek Internal tag sayısında bir sınırlama yoktur.
Internal Tag - Insert
Bu menüdeki Insert komutu ise Tag'ı istenen satırda oluşturmak için kullanılır.
Internal Tag - Insert
SQL Inp/Out Tagları:

WinTr'nin External Tag tiplerinden biri olan SQL Input/Output tagları, WinTr tarafından SQL Server üzerinde oluşturulan ve diğer programlar tarafından da erişilebilen taglardır. SQL Inp/Out Taglar sayesinde kullanıcı adı/şifre korumalı SQL Server'a local yada ağ üzerinden erişen programlar bu tagları ortak kullanmak suretiyle WinTr ile iletişim kurabilirler. SQL Inp/Out Tagları WinTr'nin Server opsiyonuna ihtiyaç duyulmadan Internet Explorer gibi web tarayıcılarıyla internet üzerinden Real-Time olarak erişilebilirler.
Historical Sütunu:

Tag'ın Historical olarak ayarlanıp ayarlanmayacağını belirler. Historical olarak ayarlanan taglar veritabanına Control Panel'de belirlenen SQL Server Recording Time periyodunda kaydedilirler. Geçmiş değerleri kaydedilmek istenen taglar bu şekilde Historical olarak ayarlanmalıdır. Tag, Historical olarak belirlendiğinde SQL Server veritabanında Tag'ın isminde ve Tag'ın veri tipinde bir sütun oluşturulur. Bu sebeple Tag'ın Historical olma durumu değiştirildiğinde bu değişikliğin veritabanında da gerçekleştirilmesi için yapılması gereken işlem, SQL Tag Building kısmında anlatılacaktır.
WinTr Connect butonu
Buraya girilen değer Runtime Mode'a geçildiğinde kaydedilir.
SQL Inp/Out Tag Oluşturma
SQL Inp/Out Tag Oluşturma
SQL Inp/Out Tagı Oluşturma:

SQL Inp/Out Tagları tag list üzerinde sağ mouse tuşuna tıklanarak açılan menüden SQL Inp/Out Tag - Add seçilerek oluşturulur.
Bu menüdeki Insert komutu ise Tag'ı istenen satırda oluşturmak için kullanılır.
Bit in Taglar:

Bit in Tag'lar, var olan Taglara bağlı olarak o Taglar içerisindeki bitleri temsil eden Taglardır. Network info sütununda Bit in tagların ait oldukları tag ve o tagın kaçıncı bitini temsil ettikleri belirtilir. Örneğin Network Info sütundaki BitInTag\Tag_4\4 şeklinde ifade Tag_4' ün 4. bitini temsil  eden Bit in Tag'ı belirtir.

Bit in Tag, kendisini oluşturan Tagla bağlantılı olarak çalışır. Yani birinin değeri değiştiğinde diğerinin değeride değişir.

Bit in Tag Oluşturma:

Bit in Tag oluşturmak için bir tag üzerinde sağ mouse tuşuna tıklanarak açılan menüde Bit In Tag grubundan istenen Bit seçilmeli ve Add Bit in Tag'a tıklanmalıdır.
Bit In Tag Oluşturma
Bit In Tag Oluşturma
SQL Tag Building:

SQL Server içerisine kaydedilen Historical veya SQL Inp/Out taglarında bir değişiklik yapıldığında bu değişikliği zorunlu olarak SQL Server'da da gerçekleştiren işlemdir.
Runtime a geçmeden önce SQL Tag Building işleminin yapılmasını gerektiren durumlar şunlardır:

Bir tag'ın historical olma durumunu değiştirmek,

historical bir Tag'ın data tipini değiştirmek ve

SQL Inp/Out tagı ekleyip-silmek veya tipini değiştirmek.

Kullanıcı WinTr tarafından otomatik olarak bu işleme yönlendirilebileceği gibi Tag list menüsünde sağ mouse tuşuna tıklanarak açılan menüden de gerçekleştirilebilir.

Historical bir Tag'ın data tipinin değiştirilmesinin ardından gerçekleştirilen SQL Tag Building işleminin ilgili Tag'ın tüm historical datasını geri gelmeyecek şekilde silecek olması göz önünde bulundurulmalıdır.
Tag List menüsünden SQL Tag Building'i çalıştırmak
Tag List menüsünden SQL Tag Building'i çalıştırmak
SQL Tag Building işleminin yapılması gerektiğinde bu durum WinTr tarafından otomatik olarak bir diyalog kutusunda soru şeklinde bildirilir. Evet seçildiğinde o anda işlemi gerçekleştirilecektir. Hayır seçildiğinde ise ertelenecektir.
SQL Tag Building diyalog kutusu
Tagların Silinmesi:

Tag List sekmesinde taglar ya tek tek yada tamamı silinebilir.
Tek bir tagı silmek için istenen tag seçilmeli ve sağ mouse tuşu menüsünden Delete seçilmelidir. Tüm tagları silmek için bu menüden Delete All seçilmelidir.Delete komutu pasif Tag
Tag silindikten sonra Tag'a ait geçmiş verilerin bir daha geri getirilemeyeceği unutulmamalıdır.
Tag list sekmesinde sadece Internal ve SQL Inp/Out Tagları silinebilir.
Bağlantı modülleri içerisinde oluşturulmuş Taglar sadece oluşturuldukları sekmeden silinebilir. Bu tip taglar seçili iken açılan mouse sağ tuş menüsünde Delete komutu pasiftir.

Tag Silme
Tag Silme
Delete komutu pasif Tag
Unused Tag
Unused Tag:

Taglist menüsünde yeralan Unused Tag komutu, oluşturulmuş fakat herhangi bir Screen, yazıcı çıktısı veya raporda kullanılmamış tagları pencerenin sağ tarafında listeler. Ancak bu komutla tagların script içinde kullanılıp kullanılmadığı tesbit edilemez.
Cannot Found Tag:

Taglist menüsünde yeralan Cannot Found Tag komutu, screen, print veya raporlamada kullanıldığı halde sonradan silinen tagları listeler. Ancak bu komutla tagların script içinde kullanılıp kullanılmadığı tesbit edilemez.
Cannot found Tag
Cannot found Tag
Synchronous Tag List
Synchronous Tag List:

WinTr'nin Client olarak kullanıldığı durumlarda hangi Tagların server ile senkronize çalıştığını belirlemek için kullanılan komuttur.
Senkronize edilmiş Taglar sağ tarafta server adresi ve okuma-yazma izinleriyle beraber listelenecektir.
Synchronous Tag List
Synchronous Tag Test:

WinTr'nin Client olarak kullanıldığı durumlarda hangi server da bulunan senkronize tagların kontrol etmek için kullanılır.
Synchronous Tag Test
Synchronous Tag List
Synchronous Tag Test
Ayrıca bu sebeple server'ın devre dışı bırakıldığını ve Control Panel - Server Client sekmesinden senkronizasyondaki hataların giderilmesi gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenecektir.
Cross Reference:

Tag List menüsünde Cross Reference, seçili Tag'ın hangi screen, print ve report fonksiyonunda kullanıldığını sağ taraftaki alanda listeler. Ancak bu komutla script içerisinde kullanılan taglar tesbit edilemez.
Cross Reference
Eğer senkronize edildikten sonra server dan silinen veya tipi değişen tag varsa sağ tarafta server adresi ve okuma-yazma izinleriyle beraber listelenecektir.
Cross Reference
SQL Tag Building diyalog kutusu
Unused Tag
Synchronous Tag List

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Standart Taglar

WinTr SCADA, ihtiyaç duyulması muhtemel standart taglar barındırır. Bunlar daima SCADA içerisinde var olan ve kullanıcılar tarafından ismi değiştirilemeyip silinemeyecek olan taglardır ve sadece okunabilirler.Bu taglar UserName, Now, NowDate, NowTime, Password Tag, Alarm, Warning, AlarmWarning ve PasswordLevel1'den PasswordLevel10'a kadar olan taglardır.
Standart tagların açıklamalı listesi aşağıdadır.UserName
String - Aktif kullanıcı ismini barındırır.
Now
DateTime - O anki zamanı tarih ile beraber barındırır.
NowDate
DateTime - O anki zamanı sadece tarih olarak barındırır.
NowTime
DateTime - O anki zamanı tarihsiz olarak barındırır.
PasswordTag
Integer - O anki kullanıcının yetki seviyesini barındırır.
Alarm
Integer - Aktif Alarm sayısını barındırır.
Warning
Integer - Aktif Warning sayısını barındırır.
AlarmWarning
Integer - Aktif Alarm ve Warning sayısını barındırır.
PlcConnectionFault
Boolean - Bir PLC ile haberleşme hatası meydana geldiğinde yada PLC'nin herhangi bir Tag'ı okunamadığında 1 olur. Diğer durumlarda 0'dır.
SmsOrEmailFault
Boolean - SMS yada E-Mail gönderilemediğinde 1 olur,  gönderim tekrarlanıp başarılı olduğunda 0 olur.
ServerConnectionFault
Boolean - WinTr Server'a bağlantı kurulamadığında 1 olur. Bağlantı sağlandığında 0 dır.
PasswordLevel1
Boolean - Yetki seviyesi 1 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel2
Boolean - Yetki seviyesi 2 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel3
Boolean - Yetki seviyesi 3 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel4
Boolean - Yetki seviyesi 4 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel5
Boolean - Yetki seviyesi 5 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel6
Boolean - Yetki seviyesi 6 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel7
Boolean - Yetki seviyesi 7 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel8
Boolean - Yetki seviyesi 8 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel9
Boolean - Yetki seviyesi 9 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
PasswordLevel10
Boolean - Yetki seviyesi 10 ve daha büyük olan kullanıcılar giriş yaptığında 1 olur diğer durumlarda 0 dır.
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA