Örnek Script : SQL Server Veritabanından Kayıt Sayısını getiren Script
'Bu script görsel bir arayüz ile veritabanına
'bağlanıp bir tablodaki kayıt sayısını görüntüler.

Imports System                         'Gerekli classlar script e dahil ediliyor.
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.Data.SqlClient

Namespace WinTr

Public Class MainClass'Buton tanımlaması.Buton, click olayı ile kullanılacağı
'için Withevents kelimesi ile tanımlanıyor
Private Withevents btn as New Button
Private Textbox1 as New Textbox 'Textbox tanımlanıyorPublic Sub Load        'Load prosedürü tanımlanıyor. Script çalışmaya
                               'bu prosedürden başlar. WinTr Scada Tagları ile
                               'iletişim bu prosedür aracılığıyla olur.
                               'Bu prosedürün sonuna ulaşıldığında script çalışmaya
                               'devam etse bile script'in WinTr
                               'Tagları ile olan ilişkisi kesilir.
       
       '------- Script Start Line -------
Dim frm as new form        'Arayüzü meydana getirecek form nesnesi oluşturuluyor.
Dim lbl as new label        'Yazı barındıracak olan label nesnesinin oluşturuluyor.                

lbl.top=65                'Label'ın yukarıdan ve soldan pixel olarak mesafesi ayarlanıyor.
lbl.left=20
lbl.width=65                'Label'in genişliği ayarlanıyor.

textbox1.top=62        'Textbox'un yukarıdan ve soldan pixel olarak mesafesi ayarlanıyor
textbox1.left=100

lbl.text= "Kayıt Sayısı:" 'Label nesnesinin "text" özelliğine bulunduracağı yazı atanıyor

btn.top= 120                  'Butonun yukarıdan ve soldan pixel olarak mesafesi ayarlanıyor
btn.left=105
btn.text= "Ok"                'Butonun bulunduracağı yazı "text" özelliğine atanıyor

frm.controls.add(lbl)                'Label nesnesi forma ekleniyor
frm.controls.add(btn)                'Buton nesnesi forma ekleniyor
frm.controls.add(textbox1)        'Textbox nesnesi forma ekleniyor
frm.height=200                        'Formun boyu ayarlanıyor
frm.width=300
frm.showdialog


       '------- Script End Line -------
End Sub                'Load prosedürünün sonu

'Butonun click olayında çalışacak prosedür tanımlanıyor
Sub btnhandler(sender as object,e as system.eventargs) Handles btn.click


'Veritabanına bağlantı kuracak nesne oluşturuluyor.
    Dim SQL_cn As New SqlConnection()        

'Veritabanına bağlantı stringi oluşturuluyor.
    SQL_cn.ConnectionString = "Server=(local)\WinTr;uid=sa;pwd=12341234;database=Project_1" 
       
     SQL_cn.Open()                                'Veritabanı bağlantısı açılıyor.

   Dim SQL_Ins As String                        'SQL sorgusunu barındıracak değişken tanımlanıyor.


'Veritabanından son kayıt sayısını getirecek sorgu değişkene atanıyor    
    SQL_Ins = "SELECT COUNT(*) FROM Table1"
       
    'Veritabanı bağlantısını ve sorgu stringini içeren SQL sorgulama nesnesi oluşturuluyor.
    Dim SQL_cmdnon As SqlCommand = New SqlCommand(SQL_Ins, SQL_cn)  
       
    Dim Last_Value As String          'son kayıt sayısı bilgisini tutacak değişken oluşturuluyor        

    'Oluşturulan sorgulama nesnesi çalıştırılıyor ve döndürdüğü değer Last_Value değişkenine atanıyor.
    Last_Value=SQL_cmdnon.ExecuteScalar
       
    textbox1.text=(Last_Value)  'Last_Value değeri textbox da görüntüleniyor.

end sub
End Class
End Namespace


                                                                                                                                                                       SQL Connection Script
Interface that fetches record count
Bu script çalıştırıldığında aşağıdaki textbox ve buton barındıran pencere görüntülenecek ve butona basıldığında database deki kayıt sayısı textbox'da görüntülenecektir.
Kayıt sayısını görüntüleyen arayüz

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA