Connection Manager'de yeralan ve MPI standardını kullanarak Siemens S7-300 ve S7-400 cihazlarla iletişim kurmayı sağlayan modüldür.


                                                                                                                                                               S7-300/400 MPI
S7-300/400 MPI sekmesinde sol taraftaki beyaz bölgede sağ mouse tuşuna tıklanıp Add komutu verildiğinde yeni bir Network oluşturulur.
S7-300/400 MPI Networkleri bilgisayara Com port üzerinden bağlandığından dolayı oluşturulabilecek Network sayısını bilgisayardaki Com port sayısı belirler. Bilgisayardaki Com port sayısı USB-Seri port dönüştürücüleriyle artırılabilir. İki farklı Network'ten aynı PLC'ye bağlanılamaz.

Properties penceresinde;
PC MPI Address, MPI Network'ünde PC'ninde bir adrese sahip olması gereklidir. Bu adres burada belirlenir.

Poll Interval, PLC'ye gönderilen sorguların periyodunu belirler. PLC'ye bilgi yazılacağı zaman bu verinin bir önemi yoktur. Yazma komutu alındığında bekleme yapılmaksızın bilgi PLCye transfer edilir.

Yeni Network Oluşturma
Gruplar:

Taglar, grup içerisinde oluşturulur.
Uygulanabilir grup sayısı 128 dir.
Guruplar, haberleşme performansının artırılmasını amacıyla oluşturulur.
Taglar farklı guruplar içerisinde oluşturularak "cycle" paremetresi ile bazı gruplar her cycle'da, bazı grupları ise daha seyrek olarak okunabilir.
Böylece bazı PLC değerlerinin hızlı, bazı PLC değerleri de yavaş okunması sağlanmış olur.

PLC'den okuma ve yazma yapacak taglar, bu tag listesinde oluşturulur. Ayrıca Tag değerleri bu listeden izlenip set edilebilir.

Bu tablo üzerinde tag ekleme-silme işlemleri yapabilmek için grup seçili olmalıdır.

Grup seçili değilse sadece Tag değerleri izlenebilir ve set edilebilir tag ekleme-silme yapılamaz.

Grup seçildiğinde sadece bu gurupta bulunan taglar görüntülenir.
İstasyon içerisinde oluşturulmuş gruplar ve grup tagları
Tag Oluşturma-Silme İşlemleri:
Grup seçildikten sonra Tag listesinin en alt satırı Tag oluşturmak için hazır hale gelecektir.

Adress Sütunu: Tag'ın PLC içerisindeki adresi bu sütuna yazılmalıdır. Register adresi girilip Enter tuşuna basıldığında o registeri okuyup yazacak tag oluşturulur.
İstasyona ait Taglar
Tag List Menüsü
Tag list'te mouse sağ tuşuna tıklandığında Tag List menüsü açılır.
Tag Oluşturma
Tag List menüsünde;

Insert, seçili satırın üst satırında yeni Tag oluşturur.

Cut, seçili satır veya satırları keser.

Copy, seçili satır veya satırları kopyalar.

Paste, kopyalanmış veya kesilmiş satırları yapıştırır.

Delete, seçili satır veya satırları siler.

Tag listesinin solundaki satır başlıklarına tıklanarak satır seçilebilir. Ctrl tuşuna basılarak veya mouse'u sürükleyerek birden fazla satır seçilebilir.
Seçili satırlar klavyeden Delete tuşuna basılarak veya ilgili satırlar üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden Delete'i seçerek silinebilir.
Tag Silme
Tag List Menüsü
Grup Menüsü:

Herhangi bir Grup üzerinde sağ tıklandığında o grupla ilgili yapılabilecek işlemlerin yeraldığı Grup Menüsü açılır.
Cycle, grubun kaç cycle'da bir okunacağını belirler.


İstasyon seçildiğinde istasyondaki tüm taglar görüntülenir.

Network seçildiğinde ise o networkde en son seçilmiş olan grup veya istasyona ait Taglar görüntülenir.
Grup Cycle Belirlenmesi
Delete, grubu siler.
Yeni Network Oluşturma:
Grubun silinmesi
Tag Değerlerinin İzlenmesi ve Set Edilmesi

Bu sekmeden PLC'deki Tag değerleri izlenip set edilebilir. Bunun için Network bağlantısı aktifleştirilmelidir.


Network Bağlantısının Aktifleştirilmesi

Oluşturulan Network bağlantıları S7-300/400 MPI sekmesindeki Toolbar'da bulunan Connect butonu ile yada WinTr Toolbar'da bulunan Connect butonu ile aktifleştirilebilir.

Her iki şekilde de bağlantı kurulduğunda Tag değerleri PLC'deki adreslerden okunarak Read Value sütununda görüntülenecektir.

Herhangi bir nedenden dolayı okunamayan Tagların bulundagu satır arkaplanı kırmızı rengi alır.
PLC'ye değer yazılması
Status Strip:

S7-300/400 MPI penceresinin altında yeralan Status Strip, Network bağlantısı ile ilgili bilgileri içerir.
Bu grup içerisindeki ilk bilgi Tag Count ile bildirilen Tag sayısıdır.
Ardından gelen "Good", Network bağlantısı aktifleştiği andan itibaren gerçekleşen hatasız haberleşme sayısıdır. "Bad" ise başarısız olan haberleşme sayısıdır.

Query Byte Count: Bu bölümdeki en önemli bilgidir. Girilen değişken adres bilgilerine göre sorgu hesaplanır ve PLC'ye gönderilir. Hesaplanan sorgu neticesinde PLC'nin göndermesi gereken byte sayısı burada görüntülenir.

Aynı grup içerisindeki tüm Taglar tek seferde okunmaya çalışılır. Eğer girilen adresler birbirlerini takip eden adresler ise tüm liste tek seferde okunur. WinTr SCADA'da MPI standardı için tek seferde okunacak byte sayısı 222 ile sınırlıdır. Hesaplanan sorgu boyu StatusStrip'de bulunan "Query Byte Count" ile bildirir. Burada hesapladığınız sorgu boyundan farklı bir sayı görmeniz muhtemel bir hatayı belirtiyor olabilir.


En iyi performansı elde etmek için Query Byte Count'u Ayarlamak:

Yüksek haberleşme hızına erişebilmek için Query Byte Count olabildiğince büyük olmalıdır. Örneğin Network'ümüzde 13 byte'lık veri alışverişi olduğunu düşünelim. Okunacak byte'ların PLC içerisindeki konumuna göre haberleşme performansı değişecektir.

Eğer 13 byte'a ard arda sıralı olarak erişiliyorsa haberleşme en yüksek hızda yapılıyor demektir. Bu durumda Query Byte Count sabit olarak 13'ü gösterecektir.
Status Strip
MB 0
MW 1
MW 3
MD 5
M 9.6
M 9.7
M 10.5
MW 11

Query Byte Count:
1 Sorgu:13 Byte
MB 0
MW 0
MW 2
MD 4
M 8.6
M 8.7
M 9.5
MW 10

Query Byte Count:
1. Sorgu: 1 Byte
2. Sorgu: 12 Byte
MB 0
MW 0
MW 2
MD 5
M 8.6
M 8.7
M 9.5
MW 10

Query Byte Count:
1. Sorgu: 1 Byte
2. Sorgu: 4 Byte
3. Sorgu: 4 Byte
4. Sorgu: 4 Byte
MB 0
MW 0
MW 2
MD 5
M 8.6
M 8.7
M 9.5
QW 10

Query Byte Count:
1. Sorgu: 1 Byte
2. Sorgu: 4 Byte
3. Sorgu: 4 Byte
4. Sorgu: 2 Byte
5. Sorgu: 2 Byte
Network bağlantılarının aktifleştirilmesi
WinTr Toolbar'ında bulunan Connect butonu, tüm Networkleri aktifleştirir.
S7-300/400 MPI sekmesindeki Connect butonu ise sadece seçili olan Network'ü aktifleştirir.
PLC'ye yazmak için ilgili satırın Write Value sütununa değer girilip Enter'a basılmalıdır.
Network Bağlantısının Kesilmesi


Eğer WinTr Toolbar'ındaki Connect butonu ile tüm Networkler aktif edilmiş ise bu butona tekrar basıldığında tüm Network bağlantıları kesilir. Eğer bu şekilde tüm Networkler bağlı iken S7-300/400 MPI toolbar'ındaki Disconnect butonuna basılırsa bağlantı bir an için kesilecek ve tekrar aktifleşecektir.

Eğer Network bağlantısı S7-300/400 MPI sekmesindeki Connect butonu ile aktifleştirilmişse bu butonun yanındaki Disconnect butonu bağlantıyı kesecektir.
Network bağlantılarının kesilmesi
Query Byte Count şeması
Query Byte Count şeması
Query Byte Count şeması
Query Byte Count şeması
Eğer bytelar ard arda sıralı olarak değilde aşağıda belirtildiği gibi okunan byte üzerinden tekrar geçilecek şekilde okunuyorsa haberleşme performansı olumsuz yönde etkilenecektir.
Eğer okunan bytelar arasında boşluk varsa bu da olumsuz etki yaratacaktır. Aşağıda, yukarıdaki örneklere göre daha düşük performanslı 2 haberleşme tasarımı görülmektedir.
Tag Name Sütunu: Oluşturulan her yeni Tag'a sistem otomatik olarak Tag listesinde bulunmayan yeni bir isim verir.
Bu isim daha sonra kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Tüm Tag isimleri birbirinden farklı olmak zorundadır.


Value Type Sütunu: Siemens S7 PLC'lerin data tipleri bu sütunda seçilir. Buradaki tüm seçenekler S7 formatında PLC'ye aktarılır ve PLC'den okunur. Gösterim ise Windows standartında yapılır.


Gösterilen veri tipleri:
Tag Listesi:

Sağ tarafta yeralan ve Tagları içeren listedir.
Tag Listesi
Veri tipleri tablosu
Network üzerinde sağ tıklandığında Network ve Station gruplarını barındıran menü açılır.

S7-300/400 MPI Sekmesi
WinTr birden fazla PLC’ye farklı seri portlar ve MPI adapterler ile bağlanabilir. S7 Adapter olarak seri port bazlı USB adapterler kullanılabilir. Bu tür adapterler için kullanılan PLC Vcom yazılımının minimum 2.68 versiyonu kullanılmalıdır.
Bilgisayardaki Com port adedi kadar PLC'ye bağlanılabilir. Diğer bir deyişle her Network'te tek bir PLC bulunabilir.
PLC’lerin Tag değerleri belli bir sıraya bağlı olmaksızın eş zamanlı olarak okunur ve yazılır. Bu şekilde PLC sayısındaki artış veri okuma hızını etkilemez.

Yeni Oluşturulmuş Network
Örnek uygulama şeması
Network Menüsü - Network Grubu:

Network grubu Properties ve Delete olmak üzere iki öğeden oluşur.
Network menüsü
Properties, Network ile ilgili ayarlamaların yapıldığı Properties penceresini görüntüler.

Network menüsü Network grubu
Properties penceresi
Network Menüsü - Station Grubu:

Network üzerinde sağ tıklandığında açılan menünün Station grubundaki komutlar kullanım dışıdır.
Network menüsündeki Delete komutu, Network'ü siler.
Network'ü Silme
Network Menüsü
Network menüsü station grubu
İstasyon Menüsü
İstasyon üzerinde sağ tıklandığında Station ve Group gruplarını barındıran menü açılır.

İstasyon Menüsü - Station Grubu:

İstasyon menüsü
Delete ise istasyonu siler.

İstasyon Menüsü - Group Grubu:

Bu grup sadece yeni bir grup oluşturan Add komutunu barındırır.
İstasyon menüsü Station gurubu
İstasyon menüsü Grup ekleme
Grup Menüsünde;

Grup menüsü
Grup İsminin belirlenmesi
Name, grubun ismini belirler.
Okunamayan Tagların kırmızı arkaplanla belirtilmesi
Network'ü Silme:

Network'ü silmek için Network üzerinde mouse sağ tuşuna tıklanarak açılan menüden Delete seçilmelidir.
Network'ün Silinmesi
Network, ayrıca aşağıda anlatıldığı gibi Network Menüsünden de silinebilir.
Network'ün Silinmesi
İstasyon menüsü Station gurubu
Bu grupta;

Address, bağlanılacak istasyonun adresini belirler.
Name, istasyonun SCADA'daki ismini belirler.
İstasyonun silinmesi
İstasyon adresinin belirlenmesi
İstasyon isminin belirlenmesi
İstasyonun silinmesi
İstasyon menüsü Grup ekleme
Grup Cycle Belirlenmesi
Tag Listesi
İstasyon içerisinde oluşturulmuş gruplar ve grup tagları
İstasyona ait Taglar
Tag Oluşturma
S7-300/400 PLC lerin Input, Output, Marker ve Datablok değişkenleri WinTr ile okunup yazılabilir.
Adres bilgisi ayrıca data boyunu belirler. Örneğin M 0.0 bir bit uzunluğunda, MD 8 ise 4 byte uzunluğunda bir datadır. Bu alana yazılan adrese göre uygulanabilir value tipleri belirlenir.

Register adresleri pratik olarak boşluksuz yazılabilir. Örneğin MW 8 adresi mw8 olarak yazılıp Enter'a basıldığında doğru şekilde algılanacaktır.
Boolean
0 yada 1
Usigned int8
0 dan 255'e kadar
Signed int8
-128'den +127'ye kadar
Usigned int16
0'dan 65535'e kadar
Signed int16
-32768'den +32767'ye kadar
Unsigned int32
0'dan 4294967295'e kadar
Signed int32
-2147483648'den +2147483647'ye kadar        
Floatpoint
32-Bit (Siemens ismi Real) Bu sayı tipi single olarakda isimlendirilir.
Counter
Word boyutundaki Siemens data tipidir.
Simatic Time (S5 Time)
Bu zaman sayısı Word boyutundadır. Ve tüm zamanlar ifade edilemez. Bu format içerisinde çarpan baz sayısı bulunur. Baz 0 = 10 ms, Baz 1 = 100 ms, Baz 2 = 1 sn, Baz 3 = 10 sn, girilen zaman için mümkün en küçük baz değeri seçilir.
Örneğin "0:1:41.5" değeri girildiğinde otomatik olarak "0:1:42.0" olarak değiştirilir. Çünkü bu sayının ifadesinde baz 1 sn. olarak belirlenmiştir.
Time
DWord olarak ifade edilebilen toplam mili saniye değeridir. "0:0:0:0.0" ifadesinde ilk ifade edilen değer gün değeridir.
Time of Day
Günün saati'dir. Bu tipte gün ifadesi kullanılamaz.
Date
Word olarak ifade edilen gün sayısıdır. Tarihin başlangıç değeri "1.1.1990" dır.
Tag Silme
Tag List Menüsü
Okunamayan Tagların kırmızı arkaplanla belirtilmesi
PLC'ye değer yazılması
Network bağlantılarının kesilmesi
Status Strip
Network bağlantılarının aktifleştirilmesi
WinTr Connect butonu
S7-300/400 MPI Connect butonu
WinTr Connect butonu
S7-300/400 MPI Connect butonu
PC Serial Port, Network bağlantısı için kullanılacak seri portu belirler.

PC Baudrate, PC ile MPI adapter arasındaki RS 232 bağlantısının baudrate'idir ve bazı MPI adapterlerde 115200'e kadar çıkabilir.

MPI Baudrate, MPI adapter ile PLC arasındaki RS 485 bağlantısının baudrate'idir.
PC Baudrate ve MPI Baudrate
S7-300/400 MPI Sekmesi
Yeni Network Oluşturma
Yeni Oluşturulmuş Network
Örnek uygulama şeması
Network menüsü
Network menüsü Network grubu
Properties penceresi
PC Baudrate ve MPI Baudrate
Network'ü Silme
Network menüsü station grubu
İstasyon menüsü
İstasyon adresinin belirlenmesi
İstasyon isminin belirlenmesi
Grup menüsü
Grup İsminin belirlenmesi
Grubun silinmesi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA