RadioButton'un Screen'e Eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Radio Button nesnesi - Normal stil
Radio Button nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Checkbox nesnesinin özellikleri Text, Fore Color, Back Color, Style, Animation, Value, Function ve Enable olmak üzere  8 guruptan oluşur.
Radio Button nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

On Text, Off Text, Font, Text Align, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
On text:

Ait olduğu menü gurubundaki Tag listesinden seçilen Tag ın değerinin 0 dan büyük olması durumunda alacagı sabit yazıdır.

Radio Button - Text gurubu özellikleri
Off text:

Ait olduğu menu gurubundaki listeden seçilen Tag ın 0 ve negatif olması durumunda alacagı sabit yazıdır. Değişkene bağlı olmadan sabit yazı gösterilmek isteniyorsa bu yazı Off Text e girilmeli ve Tag, listeden NotSet olarak seçilmelidir.

Radio Button - On Text özelliği
Radio Button - Off Text özelliği
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Radio Button - Font özelliği
Font settings
Text Align:

Yazıyı hizalamak için kullanılan özelliktir.
Radio Button - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda yazının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa tag listesinden NotSet seçilmelidir.

Style Gurubu:

Nesnenin sınırlarının biçimi, normal stilde mi buton stilinde mi kullanılacağı ve kutucuğun hizalanmasının belirlendiği  3 çoklu seçim kutusundan oluşur.
Font settings
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının rengini ve arkaplan resmini belirler.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renk, resim ve resmin  yerleşme şekli belirlenir.

Tile seçidiğinde resim arkaplanda boşluk kalmayacak şekilde çoğaltılarak döşenir.
Center seçildiğinde resim arkaplanda ortalanır.
Stretch seçildiğinde reşim, arkaplanda her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak arkaplan sınırlarına dayanır.
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini ve  resmini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Radio Button - Tool Tip özelliği
Radio Button - Fore Color grubu
Radio Button - Fore Color - On Color özelliği
Radio Button - Fore Color - Off Color özelliği
Radio Button - Back Color gurubu
Radio Button - Back Color- On Color özelliği
Radio Button - Back Color- Off Color özelliği
Radio Button - Style gurubu
Radio Button - Sınır Biçimi ayarlanması
Radio Button - Animation gurubu
Radio Button - Animation - Visible özelliği
Radio Button - Animation - Location X özelliği
Radio Button - Animation - Location Y özelliği
Radio Button - Animation - Height özelliği
Radio Button  - Animation - Width özelliği
Value:

Radio Button un ın bağlanacağı Tag, Value özelliğinden seçilir. Radio Button, işaretli duruma geçtiğinde bağlı olduğu tag a 1, işaretsiz  duruma geçtiğinde 0 yazılır.
Radio Button, bağlı olduğu tag ın değeri 0 dan büyük hale geldiğinde işaretli, 0 veya negatif hale geldiğinde işaretsiz hale gelir.
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Radio Button  - Value özelliği
Radio Button - Enable özelliği
Radio Button nesnesi - Buton stil
İşaret durumu değiştirilerek, bağlı olduğu tag ın değerinin işaretli durum için 1, işaretsiz durum için 0 olmasını sağlar. Bu nesne üzerinden tag dumunu değiştirilmese bile tag durumunu izlemek için kullanılabilir.


Screen, Group Box ve Tab Control gibi taşıyıcı nesnelerin üzerinde birden fazla bulunduğunda sadece bir tanesinin işaretli durumda olabileceği nesnedir. Aynı anda sadece tek bir fonksiyonun çalışması yada tek bir tag ın değerinin 1 olmasının istendiği durumlarda kullanılabilir.
Normal stilin dışında buton stilinde de kullanılabilir. Buton olarak kullanıldığında standart butonda bulunmayan value özelliğine sahip buton elde edilir.
Renk Seçim Penceresi
Bu menudeki kutucuğa tıklandığında resim seçme penceresi açılır. Özel renk tanımla ya tıklanarak özel renkler tanımlanabilir.
Arkaplan resmi tanımlamak için Background image a tıklanarak resim seçilebilir.
Style menüsü altındaki menude, en üstteki çoklu seçim kutusundan Flat, Popup, Standart ve System olmak üzere 4 ayrı sınır tipinden biri seçilebilir.
Ortadaki çoklu seçim kutusundan checkbox ın normal stilde mi, buton stilinde mi kullanılacağı belirlenir.
En alttaki çoklu seçim kutusundan kutucuğun hizalanması şeçilir.
Not: Style menusu altındaki hizalama sadece butonu hizalar, yazınında hizalanması için, nesnenin ın properties lerinde, Text gurubu altındaki Text Align özelliği kullanılmalıdır.
Radio Button - Normal stil, Buton stili  seçimi
Radio Button - Buton hizalama
Not: Off Color için seçilen yerleşme şekli On color özelliği için de geçerli olacaktır.
Renk Seçim Penceresi
Arkaplan resmi seçim penceresi
Radio Button - Enable özelliği
Arkaplan resmi seçim penceresi
Backcolor grubu özellikleriyle nesnenin işlevine uygun renk ve resimler arkaplan olarak belirlenerek sayfaların görselliği artırılabilir.
Arkaplan rengi kullanılmış Radio Button
Radio Button nesnesi - Buton stil
Radio Button nesnesi - Normal stil
Radio Button nesnesinin Screen e eklenmesi
Radio Button nesnesinin özellikleri
Radio Button - Text gurubu özellikleri
Radio Button - Off Text özelliği
Radio Button - Font özelliği
Radio Button - Tool Tip özelliği
Runtime da Tool Tip gösterimi
Radio Button - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Radio Button - Fore Color - On Color özelliği
Radio Button - Fore Color - Off Color özelliği
Radio Button - Back Color gurubu
Radio Button - Back Color- On Color özelliği
Radio Button - Back Color- Off Color özelliği
Radio Button - Style gurubu
Radio Button - Sınır Biçimi ayarlanması
Radio Button - Normal stil, Buton stili  seçimi
Radio Button - Buton hizalama
Radio Button - Animation gurubu
Radio Button - Animation - Visible özelliği
Radio Button - Animation - Location X özelliği
Radio Button - Animation - Location Y özelliği
Radio Button - Animation - Height özelliği
Radio Button  - Animation - Width özelliği
Radio Button  - Value özelliği
Arkaplan resmi  kullanılmış Radio Button
Development Modda Tool Tip gösterimi
Radio Button - On Text özelliği
Arkaplan resmi  kullanılmış Radio Button
Arkaplan rengi kullanılmış Radio Button
Function Penceresi
Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Radio Button - Function özelliği
Function Penceresi
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi
Radio Button - Function özelliği
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.

                                                                                                                                                                       Radio Button
Radio Button - Fore Color grubu

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA