Connection Manager'de yeralan ve Profinet standardını kullanarak Siemens Profinet cihazlarla iletişim kurmayı sağlayan modüldür.

                                                                                                                                                               Profinet
Profinet Sekmesi
Profinet Sekmesi
Profinet sekmesinde sol taraftaki beyaz bölgede mouse'a sağ tıklanıp Add komutu verildiğinde yeni bir network oluşturulur.
Birden fazla sayıda Network oluşturulabilir ancak oluşturulan Network'te yalnız 1 istasyon bulunabilir. İki farklı networkden aynı PLC'ye bağlanılamaz.
İstasyon üzerinde sağ tıklandığında açılan menüden Net. Properties seçildiğinde istasyon isminin belirlendiği ve bağlantı ayarlarının yapılandırıldığı Net. Properties diyalog kutusu görüntülenir.


Network Özelliklerine Erişim
İstasyona grup ekleme
Yeni Network Oluşturma
Network Özelliklerine Erişim
Gruplar:

İstasyon, içerisinde birçok grup barındırabilir.
Guruplar, haberleşme performansının artırılmasını amacıyla oluşturulur.
Taglar farklı guruplar içerisinde oluşturularak "cycle" paremetresi ile bazı gruplar her cycle'da, bazı grupları ise daha seyrek olarak okunabilir.
Böylece bazı PLC değerlerinin hızlı, bazı PLC değerleri de yavaş okunması sağlanmış olur.

PLC'den okuma ve yazma yapacak taglar, bu tag listesinde oluşturulur. Ayrıca Tag değerleri bu listeden izlenip set edilebilir.

Bu tablo üzerinde tag ekleme-silme işlemleri yapabilmek için grup seçili olmalıdır.

Grup seçili değilse sadece Tag değerleri izlenebilir ve set edilebilir.

Grup seçildiğinde sadece bu gurupta bulunan taglar görüntülenir.
İstasyon içerisinde oluşturulmuş gruplar ve grup tagları
Tag Oluşturma-Silme İşlemleri:
Grubu seçtikten sonra Tag listesinin en alt satırı Tag oluşturmak için hazır hale gelecektir.

Adress Sütunu: Tag'ın PLC içerisindeki adresi bu sütuna yazılmalıdır. Register adresi girilip Enter tuşuna basıldığında o registeri okuyup yazacak tag oluşturulur.
Tag Oluşturma
İstasyona ait Taglar
Tag List Menüsü
Tag list'te mouse sol tuşuna tıklandığında Tag List menüsü açılır.
Tag List Menüsü
Tag Oluşturma
Tag List menüsünde;

Insert, seçili satırın üst satırında yeni Tag oluşturur.

Cut, seçili satır veya satırları keser.

Copy, seçili satır veya satırları kopyalar.

Paste, kopyalanmış veya kesilmiş satırları yapıştırır.

Delete, seçili satır veya satırları siler.

Tag listesinin solundaki satır başlıklarına tıklanarak satır seçilebilir. Ctrl tuşuna basılarak veya mouse'u sürükleyerek birden fazla satır seçilebilir.
Seçili satırlar klavyeden Delete tuşuna basılarak veya ilgili satırlar üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden Delete'i seçerek silinebilir.
Tag Silme
Tag Silme
Tag List Menüsü
Grup Menüsü:

Herhangi bir Grup üzerinde sağ tıklandığında o grupla ilgili yapılabilecek işlemlerin yeraldığı Grup Menüsü açılır.


Grup Menüsünde;

Add, istasyon içerisinde yeni bir grup oluşturur.

Grup Cycle'ın Belirlenmesi
Cycle, grubun kaç cycle da bir okunacağını belirler.


İstasyona grup ekleme
İstasyon seçildiğinde istasyondaki tüm taglar görüntülenir.

Network seçildiğinde ise o networkde en son seçilmiş olan grup veya istasyona ait Taglar görüntülenir.
Grup İsminin Belirlenmesi
Name, grubun ismini belirlemek için kullanılır.
Grup Cycle'ın Belirlenmesi
Grup İsminin Belirlenmesi
Grubun silinmesi
Delete, grubu siler.
Yeni Network Oluşturma
Yeni Network Oluşturma:
Grubun silinmesi
Tag Değerlerinin İzlenmesi ve Set Edilmesi

Bu sekmeden PLC'deki Tag değerleri izlenip set edilebilir. Bunun için Network bağlantısı aktifleştirilmelidir.

Network Bağlantısının Aktifleştirilmesi

Oluşturulan Network bağlantıları Profinet sekmesindeki Toolbar'da bulunan Connect butonu ile yada WinTr Toolbar'da bulunan Connect butonu ile aktifleştirilebilir.

Her iki şekilde de bağlantı kurulduğunda Tag değerleri PLC'deki adreslerden okunarak Read Value sütununda görüntülenecektir.
PLC'ye değer yazılması
PLC'ye değer yazılması
Status Strip:

Profinet penceresinin altında yeralan Status Strip, Network bağlantısı ile ilgili bilgileri içerir.
Status Strip
Bu grup içerisindeki ilk bilgi Tag Count ile bildirilen Tag sayısıdır.
Ardından gelen "Good", Network bağlantısı aktifleştiği andan itibaren gerçekleşen hatasız haberleşme sayısıdır. "Bad" ise başarısız olan haberleşme sayısıdır.

Query Byte Count: Bu bölümdeki en önemli bilgidir. Girilen değişken adres bilgilerine göre sorgu hesaplanır ve PLC'ye gönderilir. Hesaplanan sorgu neticesinde PLC'nin göndermesi gereken byte sayısı burada görüntülenir.

Aynı grup içerisindeki tüm Taglar tek seferde okunmaya çalışılır. Eğer girilen adresler birbirlerini takip eden adresler ise tüm liste tek seferde okunur. WinTr SCADA'da profinet standardı için tek seferde okunacak byte sayısı 222 ile sınırlıdır. Hesaplanan sorgu boyu StatusStrip'de bulunan "Query Byte Count" ile bildirir. Burada hesapladığınız sorgu boyundan farklı bir sayı görmeniz muhtemel bir hatayı belirtiyor olabilir.


En iyi performansı elde etmek için Query Byte Count'u Ayarlamak:

Yüksek haberleşme hızına erişebilmek için Query Byte Count olabildiğince büyük olmalıdır. Örneğin Network'ümüzde 13 byte'lık veri alışverişi olduğunu düşünelim. Okunacak byte'ların PLC içerisindeki konumuna göre haberleşme performansı değişecektir.

Eğer 13 byte'a ard arda sıralı olarak erişiliyorsa haberleşme en yüksek hızda yapılıyor demektir. Bu durumda Query Byte Count sabit olarak 13'ü gösterecektir.
Status Strip
MB 0
MW 1
MW 3
MD 5
M 9.6
M 9.7
M 10.5
MW 11

Query Byte Count:
1 Sorgu:13 Byte
MB 0
MW 0
MW 2
MD 4
M 8.6
M 8.7
M 9.5
MW 10

Query Byte Count:
1. Sorgu: 1 Byte
2. Sorgu: 12 Byte
MB 0
MW 0
MW 2
MD 5
M 8.6
M 8.7
M 9.5
MW 10

Query Byte Count:
1. Sorgu: 1 Byte
2. Sorgu: 4 Byte
3. Sorgu: 4 Byte
4. Sorgu: 4 Byte
MB 0
MW 0
MW 2
MD 5
M 8.6
M 8.7
M 9.5
QW 10

Query Byte Count:
1. Sorgu: 1 Byte
2. Sorgu: 4 Byte
3. Sorgu: 4 Byte
4. Sorgu: 2 Byte
5. Sorgu: 2 Byte
Network bağlantılarının aktifleştirilmesi
WinTr Toolbar'ında bulunan Connect butonu, tüm Networkleri aktifleştirir.
Profinet sekmesindeki Connect butonu ise sadece seçili olan Network'ü aktifleştirir.
PLC'ye yazmak için ilgili satırın Write Value sütununa değer girilip Enter'a basılmalıdır.
Network Bağlantısının Kesilmesi

Eğer WinTr Toolbar'ındaki Connect butonu ile tüm Networkler aktif edilmiş ise bu butona tekrar basıldığında tüm Network bağlantıları kesilir. Eğer bu şekilde tüm Networkler bağlı iken Profinet toolbar'ındaki Disconnect butonuna basılırsa bağlantı bir an için kesilecek ve tekrar aktifleşecektir.

Eğer Network bağlantısı profinet sekmesindeki Connect butonu ile aktifleştirilmişse bu butonun yanındaki Disconnect butonu bağlantıyı kesecektir.
Network bağlantılarını kesmek
Query byte count şema
Query byte count şema
Query byte count şema
Query byte count şema
Eğer bytelar ard arda sıralı olarak değilde aşağıda belirtildiği gibi okunan byte üzerinden tekrar geçilecek şekilde okunuyorsa haberleşme performansı olumsuz yönde etkilenecektir.
Eğer okunan bytelar arasında boşluk varsa buda olumsuz etki yaratacaktır. Aşağıda, yukarıdaki örneklere göre daha düşük performanslı 2 haberleşme tasarımı görülmektedir.
Tag Name Sütunu: Oluşturulan her yeni Tag'a sistem otomatik olarak Tag listesinde bulunmayan yeni bir isim verir.
Bu isim daha sonra kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Tüm Tag isimleri bir birinden farklı olmak zorundadır.


Value Type Sütunu: Siemens S7 PLC'lerin data tipleri bu sütunda seçilir. Buradaki tüm seçenekler S7 formatında PLC'ye aktarılır ve PLC'den okunur. Gösterim ise Windows standartında yapılır.


Gösterilen veri tipleri:
Boolean
0 yada 1
Usigned int8
0 dan 255'e kadar
Signed int8
-128'den +127'ye kadar
Usigned int16
0'dan 65535'e kadar
Signed int16
-32768'den +32767'ye kadar
Unsigned int32
0'dan 4294967295'e kadar
Signed int32
-2147483648'den +2147483647'ye kadar        
Floatpoint
32-Bit (Siemens ismi Real) Bu sayı tipi single olarakda isimlendirilir.
Counter
Word boyutundaki Siemens data tipidir.
Simatic Time (S5 Time)
Bu zaman sayısı Word boyutundadır. Ve tüm zamanlar ifade edilemez. Bu format içerisinde çarpan baz sayısı bulunur. Baz 0 = 10 ms, Baz 1 = 100 ms, Baz 2 = 1 sn, Baz 3 = 10 sn, girilen zaman için mümkün en küçük baz değeri seçilir.
Örneğin "0:1:41.5" değeri girildiğinde otomatik olarak "0:1:42.0" olarak değiştirilir. Çünkü bu sayının ifadesinde baz 1 sn. olarak belirlenmiştir.
Time
DWord olarak ifade edilebilen toplam mili saniye değeridir. "0:0:0:0.0" ifadesinde ilk ifade edilen değer gün değeridir.
Time of Day
Günün saati'dir. Bu tipte gün ifadesi kullanılamaz.
Date
Word olarak ifade edilen gün sayısıdır. Tarihin başlangıç değeri "1.1.1990" dır.
Input, Output, Marker ve Datablok değişkenleri WinTr ile okunup yazılabilir.
Adres bilgisi ayrıca data boyunu belirler. Örneğin M 0.0 bir bit uzunluğunda, MD 8 ise 4 byte uzunluğunda bir datadır. Bu alana yazılan adrese göre uygulanabilir value tipleri belirlenir.

Register adresleri pratik olarak boşluksuz yazılabilir. Örneğin MW 8 adresi mw8 olarak yazılıp Enter'a basıldığında doğru şekilde algılanacaktır.
Tag Listesi
Tag Listesi:

Sağ tarafta yeralan ve Tagları içeren listedir.
Tag Listesi
Veri tipleri tablosu
WinTr Connect butonu
WinTr Connect butonu
Profinet Connect butonu
İstasyon içerisinde oluşturulmuş gruplar ve grup tagları
İstasyona ait Taglar
Profinet Connect butonu
Network bağlantılarının aktifleştirilmesi
Network bağlantılarını kesmek

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Net. Properties diyalog kutusunda;
Station Name, istasyonun ismini belirler.

IP Address, bağlanılacak cihazın IP adresidir.

TCP Port, bağlanılacak cihazdaki port numarasıdır.

Poll Interval, PLC'ye gönderilen sorguların periyodunu belirler. PLC'ye bilgi yazılacağı zaman bu verinin bir önemi yoktur. Yazma komutu alındığında bekleme yapılmaksızın bilgi PLCye transfer edilir.

CPU Slot numarasıda burada belirlenebilir.

Network Özellikleri penceresi
Network Özellikleri Penceresi
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA