'Bu script input box görüntüleyerek kullanıcının girdiği değeri Tag'a yazar.
Imports System      'Gerekli classlar script'e dahil ediliyor.
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public Tag_1 As Uint16        'WinTr tag değişkeni tanımlanıyor
Public Sub Load

'------- Script Start Line -------

Try

Dim myValue As Object

'Ekran klavyesi başlatılıyor
System.Diagnostics.Process.Start("osk") 'On screen key board open       
               
'Input box, içerisinde Tag_1 in değeriyle görüntüleniyor. 
Again: myValue = InputBox( "Please enter the Tag value and press 'OK'","Input Value", Tag_1) 
                      

       If myValue = "" Then      'Eğer boş değer girilmişse

       Exit Sub                 'Prosedürden çıkılıyor.

       End If

       If isnumeric(myValue) = True then  'Girilen değer nümerikse

               If myValue > 0 and myValue <= 100 Then 'girilen değer 0 ile 100 arasındaysa

               Tag_1 = myValue   'Değeri Tag_1'e ata

               Else

       MsgBox("Value can be a number between 0 and 100")
       Goto Again 'Again etiketli kod satırına git
       End If

       Else
       MsgBox("Value can only be a number")
       Goto Again
       End If
Catch ex As Exception  

MessageBox.Show(Ex.ToString,Ex.Message)

End Try
'------- Script End Line -------

          End Sub

End Class

End Namespace

Örnek Script : Input Box görüntüleyen script

                                                                                                                                                                       Input Box Script
Script ile oluşturulan input box
Script çalıştırıldığında aşağıdaki input box ve ekran klavyesi gösterilecektir. Ok tuşuna basıldığında girilen değer Tag_1'e atanacaktır.
Script ile oluşturulan input box

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA