Host Link (Omron)

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Connection Manager'de yeralan ve OMRON PLC'ler ile Hostlink protokolünü kullanarak iletişim kurmayı sağlayan modüldür.

Host Link sekmesinde sol taraftaki beyaz bölgede sağ mouse tuşuna tıklanıp Add Hostlink komutu verildiğinde yeni bir Network oluşturulur.
Host Link Networkleri bilgisayara Com port üzerinden bağlanırlar. Bu sebeple oluşturulabilecek Network sayısını bilgisayardaki Com port sayısı belirler.
İki farklı Network'ten aynı Cihaza bağlanılamaz.

Yeni Network Oluşturma
Gruplar:

Taglar, grup içerisinde oluşturulur.
Uygulanabilir grup sayısı 128 dir.
Guruplar, haberleşme performansının artırılmasını amacıyla oluşturulur.
Taglar farklı guruplar içerisinde oluşturularak "cycle" paremetresi ile bazı gruplar her cycle'da, bazı grupları ise daha seyrek olarak okunabilir.
Böylece bazı PLC değerlerinin hızlı, bazı PLC değerleri de yavaş okunması sağlanmış olur.

PLC'den okuma ve yazma yapacak taglar, bu tag listesinde oluşturulur. Ayrıca Tag değerleri bu listeden izlenip set edilebilir.

Bu tablo üzerinde tag ekleme-silme işlemleri yapabilmek için grup seçili olmalıdır.

Grup seçili değilse sadece Tag değerleri izlenebilir ve set edilebilir tag ekleme-silme yapılamaz.

Grup seçildiğinde sadece bu gurupta bulunan taglar görüntülenir.
İstasyon içerisinde oluşturulmuş gruplar ve grup tagları
Tag Oluşturma-Silme İşlemleri:
Grup seçildikten sonra Tag listesinin en alt satırı Tag oluşturmak için hazır hale gelecektir.

Adress Sütunu: Tag'ın PLC içerisindeki adresi bu sütuna yazılmalıdır. Register adresi girilip Enter tuşuna basıldığında o registeri okuyup yazacak tag oluşturulur.
İstasyona ait Taglar
Tag List Menüsü
Tag list'te mouse sağ tuşuna tıklandığında Tag List menüsü açılır.
Tag Oluşturma
Tag List menüsünde;

Insert, seçili satırın üst satırında yeni Tag oluşturur.

Cut, seçili satır veya satırları keser.

Copy, seçili satır veya satırları kopyalar.

Paste, kopyalanmış veya kesilmiş satırları yapıştırır.

Delete, seçili satır veya satırları siler.

Tag listesinin solundaki satır başlıklarına tıklanarak satır seçilebilir. Ctrl tuşuna basılarak veya mouse'u sürükleyerek birden fazla satır seçilebilir.
Seçili satırlar klavyeden Delete tuşuna basılarak veya ilgili satırlar üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden Delete'i seçerek silinebilir.
Tag Silme
Tag List Menüsü
Grup Menüsü:

Herhangi bir Grup üzerinde sağ tıklandığında o grupla ilgili yapılabilecek işlemlerin yeraldığı Grup Menüsü açılır.
Cycle, grubun kaç cycle'da bir okunacağını belirler.


İstasyon seçildiğinde istasyondaki tüm taglar görüntülenir.

Network seçildiğinde ise o Network'te seçilmiş olan en son grup veya istasyona ait Taglar görüntülenir.
Grup Cycle Belirlenmesi
Delete, grubu siler.
Yeni Network Oluşturma:
Grubun silinmesi
Tag Değerlerinin İzlenmesi ve Set Edilmesi

Bu sekmeden PLC'deki Tag değerleri izlenip set edilebilir. Bunun için Network bağlantısı aktifleştirilmelidir.

Network Bağlantısının Aktifleştirilmesi

Oluşturulan Network bağlantıları Host Link sekmesindeki Toolbar'da bulunan Connect butonu ile yada WinTr Toolbar'da bulunan Connect butonu ile aktifleştirilebilir.

Her iki şekilde de bağlantı kurulduğunda Tag değerleri PLC'deki adreslerden okunarak Read Value sütununda görüntülenecektir.

Herhangi bir nedenden dolayı okunamayan Tagların bulunduğu satır arkaplanı kırmızı rengi alır.
PLC'ye değer yazılması
Status Strip:

Host Link penceresinin altında yeralan Status Strip, Network bağlantısı ile ilgili bilgileri içerir.
Bu grup içerisindeki ilk bilgi Tag Count ile bildirilen Tag sayısıdır.
Ardından gelen "Good", Network bağlantısı aktifleştiği andan itibaren gerçekleşen hatasız haberleşme sayısıdır. "Bad" ise başarısız olan haberleşme sayısıdır.

Query Byte Count: Bu bölümdeki en önemli bilgidir. Girilen değişken adres bilgilerine göre sorgu hesaplanır ve PLC'ye gönderilir. Hesaplanan sorgu neticesinde PLC'nin göndermesi gereken byte sayısı burada görüntülenir.

Aynı grup içerisindeki tüm Taglar tek seferde okunmaya çalışılır. Eğer girilen adresler birbirlerini takip eden adresler ise tüm liste tek seferde okunur. WinTr SCADA'da Host Link protokolü için tek seferde okunacak byte sayısı 60 ile sınırlıdır. Hesaplanan sorgu boyu StatusStrip'de bulunan "Query Byte Count" ile bildirir. Burada hesapladığınız sorgu boyundan farklı bir sayı görmeniz muhtemel bir hatayı belirtiyor olabilir.


En iyi performansı elde etmek için Query Byte Count'u Ayarlamak:

Yüksek haberleşme hızına erişebilmek için Query Byte Count olabildiğince büyük olmalıdır. Örneğin Network'ümüzde 8 Word'lük veri alışverişi olduğunu düşünelim. Okunacak byte'ların PLC içerisindeki konumuna göre haberleşme performansı değişecektir.

Eğer 8 Word'e ard arda sıralı olarak erişiliyorsa haberleşme en yüksek hızda yapılıyor demektir. Bu durumda Query Byte Count sabit olarak 16'yı gösterecektir.
Status Strip
IR 0
IR 1
IR 2
IR 3
IR 4
IR 5
IR 6
IR 7

Query Byte Count:
1 Sorgu:16 Byte
IR 0
IR 1
IR 2
IR 3

LR 54
LR 55
LR 56

Query Byte Count:
1. Sorgu:8 Byte
2. Sorgu:6 Byte

Network bağlantılarının aktifleştirilmesi
WinTr Toolbar'ında bulunan Connect butonu, tüm Networkleri aktifleştirir.
Host Link sekmesindeki Connect butonu ise sadece seçili olan Network'ü aktifleştirir.
PLC'ye yazmak için ilgili satırın Write Value sütununa değer girilip Enter'a basılmalıdır.
Network Bağlantısının Kesilmesi

Eğer WinTr Toolbar'ındaki Connect butonu ile tüm Networkler aktif edilmiş ise bu butona tekrar basıldığında tüm Network bağlantıları kesilir. Eğer bu şekilde tüm Networkler bağlı iken Host Link toolbar'ındaki Disconnect butonuna basılırsa bağlantı bir an için kesilecek ve tekrar aktifleşecektir.

Eğer Network bağlantısı Host Link sekmesindeki Connect butonu ile aktifleştirilmişse bu butonun yanındaki Disconnect butonu bağlantıyı kesecektir.
Network bağlantılarının kesilmesi
Eğer okunan byte'lar arasında boşluk varsa bu da olumsuz etki yaratacaktır. Aşağıda, yukarıdaki örneklere göre daha düşük performanslı bir haberleşme tasarımı görülmektedir.
Tag Name Sütunu: Oluşturulan her yeni Tag'a sistem otomatik olarak Tag listesinde bulunmayan yeni bir isim verir.
Bu isim daha sonra kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Tüm Tag isimleri bir birinden farklı olmak zorundadır.


Value Type Sütunu: Oluşturulan Tag'ın data tipi bu sütunda belirlenir. Buradaki tüm tipler Host Link standardında PLC'ye aktarılır ve PLC'den okunur. Gösterim ise Windows standartında yapılır.


Gösterilen veri tipleri:
Boolean
0 yada 1
Usigned int16
0'dan 65535'e kadar
Signed int16
-32768'den +32767'ye kadar
Unsigned int32
0'dan 4294967295'e kadar
Signed int32
-2147483648'den +2147483647'ye kadar        
Floatpoint
32-Bit Bu sayı tipi single olarak da isimlendirilir.
BCD
Binary-Coded Decimal
Long BCD
Long Binary-Coded Decimal
Time of Day
Günün saati'dir. Bu tipte gün ifadesi kullanılamaz.
Date
Word olarak ifade edilen gün sayısıdır. Tarihin başlangıç değeri "1.1.1990" dır.
Tag Listesi:

Sağ tarafta yeralan ve Tagları içeren listedir.
Tag Listesi
Veri tipleri tablosu
Network üzerinde sağ tıklandığında Network ve Station gruplarını barındıran menü açılır.

Host Link sekmesi
WinTr, Host Link protokolü ile Master istasyon olarak birden fazla Network'e farklı seri portlardan bağlanabilir. Bu yüzden tüm cihazların aynı Network'te bulunmasına ihtiyaç yoktur. Bu şekilde bağlanan cihaz sayısını artırmak iletişim hızında bir değişikliğe yol açmaz.

Host Link protokolü ile Networklere seri iletişim yolu ile bağlanılır ve bağlanılacak maksimum Host Link Network sayısı bilgisayardaki Com port sayısıdır. Com port sayısı USB-Seri port dönüştürücüler ile artırılabilir. Networkler birbirlerinden bağımsız olarak bir sıraya tabi olmaksızın asenkron olarak okunur ve yazılırlar. Fakat Network içerisindeki cihazlar sahip oldukları adreslere göre ardışık olarak okunurlar.
Host Link protokolüne göre bir Network'te maksimum 99 adet slave cihaz bulunabilir ve bu cihazlara adreslerine göre ardışık olarak okuma ve yazma yapılır.

Cihazların adresleri kendi içlerinde bulunur ve programcı tarafından herbirinin adresi değerlerinden farklı olacak şekilde cihaza kaydedilir.
Yeni Oluşturulmuş Network
Örnek uygulama şeması
Network Menüsü - Network Grubu:

Network grubu Properties ve Delete olmak üzere iki öğeden oluşur.
Network menüsü
Properties, Network ile ilgili bağlantı ayarlarının yapıldığı pencereyi görüntüler.
Network menüsü Network grubu
Host Link bağlantı ayarları
Network Menüsü - Station Grubu:

Network üzerinde sağ tıklandığında açılan menüdeki Station grubu sadece Network'e istasyon eklemeyi sağlayan Add komutunu barındırır.
Network menüsündeki Delete komutu, Network'ü siler.
Network'ü Silme
Network Menüsü
Yeni istasyon ekleme
İstasyon Menüsü
İstasyon üzerinde sağ tıklandığında Station ve Group gruplarını barındıran menü açılır.

İstasyon Menüsü - Station Grubu:

Bu grup, Properties ve Delete olmak üzere iki eleman barındırır.

İstasyon menüsü
Properties, istasyonla ilgili ayarları barındran Station Properties penceresini görüntüler.

İstasyon Menüsü - Group Grubu:

Tek öğeye sahip bu gurupta Add'e tıklandığında yeni grup oluşturulur.
İstasyon menüsü Station gurubu
Grup ekleme
Grup Menüsünde;

Grup menüsü
Grup İsminin belirlenmesi
Name, grubun ismini belirler.
Okunamayan Tagların kırmızı arkaplanla belirtilmesi
Network'ü Silme:

Network'ü silmek için Network üzerinde mouse sağ tuşuna tıklanarak açılan menüden Delete seçilmelidir.
Network'ün Silinmesi
Network, ayrıca aşağıda anlatıldığı gibi Network Menüsünden de silinebilir.
Host Link bağlantı ayarları:

Serial Port, Network bağlantısı için kullanılacak seri portu belirler.

Baudrate, Parity, Stop Bit, Data Bit ve Flow Control seri bağlantı ile ilgili ayarlardır.

Poll Interval, cihazlara gönderilen sorguların periyodunu belirler. Cihaza bilgi yazılacağı zaman bu verinin bir önemi yoktur. Yazma komutu alındığında bekleme yapılmaksızın bilgi cihaza transfer edilir.

Time Out, bağlantının kurulması için beklenecek maksimum süredir.Station Name, istasyona WinTr'de verilecek isimdir.

Station Address, bağlanılacak istasyonun adresidir.

Fail Repeated Queries, haberleşme hatası durumunda sorgunun tekrar edilme sayısını belirler.

İstasyon Özellikleri
Host Link Adresleri:

Host Link standardında değişkenler IR, LR, HR, AR ve DM olmak üzere 5 blokta adreslenir. Bu blokların adres aralıkları ve değişken tipleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Mnemonic
Adres Aralığı
Boy
IR
0.0 - 2555.15
Bit
IR
0 - 2555
Word
IRd
0 - 2554
Double Word
LR
0.0 - 63.15
Bit
LR
0 - 63
Word
LRd
0 - 62
Double-Word
HR
0.0 - 99.15
Bit
HR
0 - 99
Word
HRd
0 - 98
Double Word
AR
0.0 - 511.15
Bit
AR
0 - 511
Word
ARd
0 - 510
Double - Word
DM
0 - 9999
Word
DMd
0 - 9998
Double - Word
Host Link protokolünde bilgi transferi sorgulamayı yapan Master ve bu sorguya cevap veren Slave cihazlar arasında gerçekleşir.
Host Link sekmesi
Örnek Host Link iletişim şeması
Yeni Oluşturulmuş Network
Örnek uygulama şeması
Network'ün Silinmesi
Network menüsü
Network menüsü Network grubu
Host Link bağlantı ayarları
Network'ü Silme
Yeni istasyon ekleme
İstasyon menüsü
İstasyon menüsü Station gurubu
İstasyon Özellikleri
Grup ekleme
Grup menüsü
Grup Cycle Belirlenmesi
Grup İsminin belirlenmesi
Grubun silinmesi
Tag Listesi
İstasyon içerisinde oluşturulmuş gruplar ve grup tagları
İstasyona ait Taglar
Tag Oluşturma
Tag Silme
Tag List Menüsü
Okunamayan Tagların kırmızı arkaplanla belirtilmesi
PLC'ye değer yazılması
Network bağlantılarının kesilmesi
Network bağlantılarının aktifleştirilmesi
Status Strip
Query Byte Count-2
Query Byte Count-1
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA