Seviye, durum ve ölçüm büyüklerini görüntülemek için kullanılan nesnedir. Value özelliği ile Tag değerleri farklı şekilde takip edilebilir.
Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüde yer alır.
Gauge nesnesinin Screen'e eklenmesi
Gauge - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Özellikleri:

Gauge nesnesinin özellikleri Text, Backcolor, Animation, Value, Function, Enable, Wizard, Import XML file, Exporty XML File Include Data olmak üzere 9 guruptan oluşur.
Gauge nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtimeda ise sadece mesaj görüntülenir.
Gauge - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Gauge - Back Color gurubu
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Back Color Gurubu:

Gauge'in arka plan rengini belirler. On Color, Off Color ve Transparent özelliklerinden oluşur.
Gauge - Back Color gurubu
Gauge - Back Color- On Color özelliği
Gauge - Back Color- Off Color özelliği
Gauge nesnesinin özellikleri
Gauge - Back Color- On Color özelliği
Gauge - Back Color- Off Color özelliği
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Gauge - Animation gurubu
Gauge - Animation - Visible özelliği
Gauge - Animation - Location X özelliği
Gauge - Animation - Location Y özelliği
Gauge - Animation - Height özelliği
Gauge - Animation - Width özelliği
Gauge - Animation gurubu
Gauge - Animation - Visible özelliği
Gauge - Animation - Location X özelliği
Gauge - Animation - Location Y özelliği
Gauge - Animation - Height özelliği
Gauge - Animation - Width özelliği
Value:

Gauge'in elemanlarının (Pointer, Numeric Indicator, Knob, State Indicator) hangi Tag'ların değerleri ile ilişkilendirileceği belirlenir.
Bu menüde, üstteki çoktan seçim kutusu gauge içinde oluşturulmuş elemenları barındırır. Seçilen eleman, alttaki Tag listesinden seçilen tagın değerini gösterecektir.
Gauge - Value gurubu
Function Penceresi
Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Function Penceresi
Gauge - Value gurubu
Gauge - Function özelliği
Gauge - Function özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Gauge - Enable özelliği
Import XML File:

Gauge konfigürasyonunu XML dosyasından Import eder.
Export XML File:

Gauge konfigürasyonunu XML dosyasına kaydeder.
Gauge - Import XML File özelliği
Gauge - Export XML File Include Data özelliği
Wizard:

Gauge yapılandırma arayüzüdür.
Gauge - Wizard özelliği
Gallery Sayfası:

Wizard, ilk açıldığında gauge seçiminin yapıldığı gallery sayfası ile açılır. Buradaki Gauge Type Groups combobox'undan gauge'in tip gurubu, Appearance Style combobox'undanda görünüm stili belirlenir.
Gurup tipi olarak, Dairesel, Doğrusal ve Numeric Indicator(Sayısal Gösterge) seçilebilir.
Görünüm stili içinse birçok seçenek mevcuttur.
Gauge Wizard - Gallery sayfası
Dairesel Gauge'ler
Doğrusal Gauge'ler
Sayısal Göstergeler
Gauge - Enable özelliği
Gauge - Import XML File özelliği
Gauge - Export XML File Include Data özelliği
Gauge - Wizard özelliği
Dairesel Gauge'ler
Doğrusal Gauge'ler
Sayısal Göstergeler
Gauges Sayfası:

Gauge'in yapılandırıldığı sayfadır. Position, Gauge Frame ve Container Frame olmak üzere 3 sekmeden meydana gelir.
Bu sekmelerde yapılan değişiklikler sağ taraftaki Selected Gauge combobox'undan seçilen gauge için geçerli olacaktır.

Gauge Wizard - Gauges sayfası
Sağ taraftaki Selected Gauge Combobox'undan circular veya lineer gauge eklenebilir.
Gauge tipi seçilip aşağıda Add'e tıklandığında yeni gauge eklenecektir.
Delete ile Gauge'i kaldırılır, Rename ile yeniden isimlendirilir.
Gauge Wizard - Gauge içine gauge ekleme
Gauge Wizard - Gauge içine gauge ekleme
Gauge Wizard - Gauge Container frame(Taşıyıcı Çerçeve)
Gauge Wizard - Gauge frame sekmesi
Gauge Wizard - Gauge position
Position Sekmesi:

Eğer nesne birden fazla gauge barındırıyorsa hangisinin taşıyıcı olacağı Parent Element bölümünden belirlenir. Position bölümünden ise Gauge'in  yeri belirlenir.

Gauge Frame Sekmesi:

Görünümle ilgili ayarları barındırır.
Glass Effect özelliği ile cam kapak efekti uygulanarak görsellik artırılabilir.
Container Frame Sekmesi:

Gauge'in arkasındaki taşıyıcı çerçeve ile ilgili renk ve sınır ayarlarının yapıldığı kısımdır.
Görselligi artırmak için cam kapak efekti burada da kullanılabilir.
Gauge Wizard - Gauge cam kapak efekti
Scales(Skala) Sayfası:

Gauge içerisinde bulunan scale'lerin yapılandırıldığı sayfadır.
Gauge, farklı scale(skala)'ler üzerinde çalışan farklı pointer(ibre)'lar muhafaza edebilir.
Gauge Wizard - Scales sayfası
Gauge Wizard - Scales - Labels Sekmesi
Gauge Skala
Scale, Labels, Major Ticks ve Minor Ticks sekmelerini barındırır.
Sağ taraftan Selected Scale combobox'unu açıp Add'e tıklanarak gauge'e yeni bir scale eklenebilir.
Bu sekmelerde yapılacak işlemler sağ taraftaki Selected Scale Combobox'undan seçilen scale için geçerli olacaktır.

Sayfa ilk açıldığında scale sekmesi seçili olarak gelir. Scale in göstereceği değer aralığı ile yeri, büyüklüğü ve görünümüyle ilgili ayarları barındırır.
Label Sekmesi:

Rakamsal değerlerin gösterimiyle ilgili ayarları barındırır.
Major Ticks Sekmesi:

Büyük çizgilerin görünümüyle ilgili ayarları barındırır.
Minor Ticks Sekmesi:

Küçük çizgilerin görünümüyle ilgili ayarları barındırır.
Pointers/Markers Sayfası:

Pointer'ların yapılandırıldığı sayfadır. Pointer'ın şekli, davranışı ve rengiyle ilgili ayarların yapıldığı Type/Scale, Input/Behavior ve Appearance sekmelerinden oluşur.
Bu sekmelerde yapılacak işlemler sağ taraftaki Selected Pointer Combobox'undan seçilen pointer için geçerli olacaktır.
Sağ taraftaki Selected Pointer combobox'undan Add'e tıklanarak yeni bir pointer eklenebilir.

Bu pointer'ın hangi Tag'ın değerini göstereceği, gauge'in Value özelliğinden pointer ve tag seçilerek belirlenir.Type/Scale Sekmesi:

Pointer eklenip, tipi ve scale ile olan ilişkisinin ayarlandığı sayfadır.
Gauge Wizard - Pointers / Markers sayfası
Pointer Type bölümünden pointerin tipi Needle, Marker ve Bar olarak seçilebilir.
Marker Pointer
Bar Pointer
Needle Pointer
Needle Pointer
Bar Pointer
Marker Pointer
Style seçeneği de bu tiplere ait alt stilleri barındırır.
Input/Behavior Sekmesi:

Behavior kısmında Dampening, Snapping ve Interactive olmak üzere üç checkbox bulunur.
Gauge Wizard - Input/Behavior
Dampening: Değer değişimlerinde pointer'in yumuşak hareket etmesini sağlar.

Snapping: Pointer, scale üzerinde buradaki Interval değerinde belirlenen adımlarla hareket eder.

Interactive: Pointer'in kullanıcı tarafından Mouse ile hareket ettirilip ettirilemeyeceğini belirler. Bu değişim bağlanan tag değerini etkilememektedir.
Appearance Sekmesi:

Pointer'in görünümüyle ilgili özellikleri barındırır.
Knobs Sayfası:

Gauge'in içerisinde bulunacak olan Knob(çevirmeli düğme)'un yapılandırıldığı sayfadır. Tip, davranış ve renk ayarlarının yapıldığı Type/Scale, Input/Behaviori ve Appearance sekmelerinden oluşur.
Knob eklemek için sağ taraftaki Selected Knob comboboxundan Add'e tıklanmalıdır.
Bu sekmelerde yapılacak işlemler sağ taraftaki Selected Knob Combobox'unda seçili olan knob için geçerli olacaktır.
Gauge Wizard - Knobs
Type/Scale Sekmesi:

Knob un stiliyle ilgili özellikleri barındırır.
Input/Behavior Sekmesi:

Behavior kısmında Dampening, Snapping ve Interactive olmak üzere üç checkbox bulunur.
Appearance Sekmesi:

Knob'un görünümüyle ilgili özellikleri barındırır.
Gauge Wizard - Ranges Sayfası
Ranges Sayfası:

Gauge'de scale üzerinde özel bölge oluşturmayı sağlayan Range'in yapılandırıldığı sayfadır.
Scale/Position ve Appearance sekmelerinden oluşur.
Range eklemek için sağ taraftaki Selected Range comboboxundan Add'e tıklanmalıdır.
Bu sekmelerde yapılacak işlemler sağ taraftaki Selected Range Combobox'unda seçili olan range için geçerli olacaktır.
Gauge - Ranges
Scale/Position sekmesinde Range'in yeri ve boyutlarıyla ilgili, Appearance sekmesinde ise görünümüyle ilgili ayarlamalar yapılır.
Numeric Indicators Sayfası:

Gauge içerisinde tag değerlerinin ayrı bir şekilde gösterilmesini sağlayan Numeric Indicator'ün yapılandırıldıığı sayfadır.
Gauge - Pointerlara farklı Taglar atamak
Gauge Wizard - Numeric Indicators sayfası
Scale/Position, Input/Behavior ve Appearance sekmelerinden oluşur.
Bu sekmelerde yapılacak işlemler sağ taraftaki Selected Combobox'unda seçili olan Numeric Indicator için geçerli olacaktır.
Numeric Indicator eklemek için sağ taraftaki Selected comboboxundan Add'e tıklanmalıdır.
Bu Numeric Indicator'un hangi Tag'ın değerini göstereceği, gauge'in Value özelliğinden Numeric Indicator ve tag seçilerek belirlenir.
Gauge - Numeric Indicator
Gauge - Numeric Indicator'lere farklı Taglar atamak
Scale/Position sekmesinde Numeric Indicator'un tipi, pozisyonu ve taşıyıcı seçimi ile ilgili, Input/Behaviour sekmesinde davranışı ve limit değerleri ile ilgili, Appearance sekmesinde ise görünümüyle ilgili ayarlamalar yapılır.
State Indicators Sayfası:

Belirli değerler arasında uyarı yapmak için kullanılan State Indicator'ün yapılandırıldığı sayfadır.
Gauge - State(Durum) Indicator
Scale/Position ve States sekmelerinden oluşur.
Bu sekmelerde yapılacak işlemler sağ taraftaki Selected Combobox'unda seçili olan State Indicator için geçerli olacaktır.
State Indicator eklemek için sağ taraftaki Selected comboboxundan Add'e tıklanmalıdır.
Bu State Indicator'un hangi Tag'ın değeri için uyarı yapacağı, gauge'in Value özelliğinden State Indicator ve tag seçilerek belirlenir.
Gauge Wizard - State Indicators sayfası
States Sekmesinde hangi değerler arasında hangi renklerle uyarı yapılacağını belirleyen State'ler oluşturulur.
Labels Sayfası:

Gauge üzerine yazı eklemek için kullanılan etiket nesnesinin yapılandırıldığı sayfadır.
Gauge - Label
Input Values Sayfası:

Bu sayfanın barındırdığı özellikler WinTr'de kullanılmamaktadır.
Gauge Wizard - Labels sayfası
Text/Position ve Appearance sekmelerinden oluşur.
Bu sekmelerde yapılacak işlemler sağ taraftaki Selected Label Combobox'unda seçili olan Label için geçerli olacaktır.
Label eklemek için sağ taraftaki Selected Label comboboxundan Add'e tıklanmalıdır.
Önceden tasarlanmış Gauge'leri projelerinize import ederek kullanabilirsiniz. WinTr, gauge nesnesi olarak Dundas firmasının Gauge komponentini kullanmaktadır. Dundas firması bazı Gaugelerin XML templatelerini projelere import edilebilmesi amacıyla  sitesinden sunmaktadır. Bu templateleri indirerek projelerinizde kullanabilirsiniz.
http://www.dundas.com/Components/Gallery/Flash/Gauge/
Gauge nesnesinin Screen'e eklenmesi
Gauge Wizard - Gallery sayfası
Gauge Wizard - Gauges sayfası
Gauge Wizard - Gauge içine gauge ekleme
Gauge Wizard - Gauge position
Gauge Wizard - Gauge frame sekmesi
Gauge Wizard - Gauge cam kapak efekti
Gauge Wizard - Gauge Container frame(Taşıyıcı Çerçeve)
Gauge Skala
Gauge Wizard - Scales sayfası
Gauge Wizard - Scales - Labels Sekmesi
Gauge - Pointerlara farklı Taglar atamak
Gauge Wizard - Pointers / Markers sayfası
Gauge Wizard - Input/Behavior
Gauge Wizard - Knobs
Gauge - Ranges
Gauge Wizard - Ranges Sayfası
Gauge - Numeric Indicator
Gauge - Numeric Indicator'lere farklı Taglar atamak
Gauge Wizard - Numeric Indicators sayfası
Gauge - State(Durum) Indicator
Gauge Wizard - State Indicators sayfası
Gauge - Label
Gauge Wizard - Labels sayfası

                                                                                                                                                               Gauge

Örnek Gauge
Örnek Gauge'ler
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge
Sample Gauge

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA