'Bu script dosyaya veri ekler
Imports System                         'Gerekli classlar script e dahil ediliyor.
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

          Public Tag_1 as Integer        'WinTr taglarını okuyup yazacak
                                               'değişkenler Public olarak tanımlanıyor.        
          Public Tag_2 as Integer
          Public Tag_3 as Single

          Public Sub Load  'Load prosedürü tanımlanıyor.
                                  'Script çalışmaya bu prosedürden başlar.
                                  'WinTr Scada Tagları ile iletişim bu prosedür
                                  'aracılığıyla olur. Bu prosedürün sonuna
                                  'ulaşıldığında script çalışmaya
                                    'devam etse bile script'in WinTr Tagları
                                  'ile olan ilişkisi kesilir.

          '------- Script Start Line -------

              'C:\Example.txt dosyası ekleme yapmak amacıyla açılıyor.
          FileOpen(1,"C:\Example.txt", OpenMode.Append)                

          Dim Str as String

           'Tag değerleri string e ekleniyor.
          Str = Tag_1 & ";" & Tag_2 & ";" & Tag_3    

          PrintLine(1, Str)        'String dosyaya yazılıyor.

          FileClose(1)                 'Dosya kapatılıyor.

         '------- Script End Line -------

          End Sub

End Class

End Namespace


Dosyadan veri okuyan script:


Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic


Namespace WinTr

Public Class MainClass

          Public Tag_1 as Integer    ' WinTr tagları tanımlanıyor.
          Public Tag_2 as Integer
          Public Tag_3 as Single

          Public Sub Load

          '------- Script Start Line -------

           'Dosya okuma amacıyla açılıyor.
          FileOpen(1,"C:\Example.txt", OpenMode.Input) 

          Dim Str_sp() as string

           'Dosyanın başından sonuna gelene
          'kadar çalışacak while döngüsüne giriliyor
         Do While Not EOF(1)     

           Str_Sp = Split(LineInput(1), ";") 'Okunan satır değişkene aktarılıyor

                   Exit Do                       'While döngüsünden çıkılıyor

          Loop

          FileClose(1)  'Dosya kapatılıyor.

          If Str_Sp.Length > 2 then

                    Tag_1 = Str_Sp(0)     'Stringin içeriği Taglara aktarılıyor

                    Tag_2 = Str_Sp(1)

                    Tag_3 = Str_Sp(2)

          End If

          '------- Script End Line -------

          End Sub

End Class

End Namespace


Script ile dosya kopyalama metodu:


Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

          Public Sub Load

          '------- Script Start Line -------

                       'Eğer dosya mevcutsa
          If My.Computer.FileSystem.FileExists("C:\Example.txt") = False Then        
                       
                       'Dosya kopyalanıyor
          FileCopy("C:\Example.txt", "C:\Example2.txt")                

          End If

         '------- Script End Line -------

          End Sub

End Class

End Namespace

Örnek Script : Dosyaya veri eklenmesi

                                                                                                                                                                       File System Script

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA