Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
DataGrid nesnesi
DataGrid nesnesinin Screen'e eklenmesi
Özellikleri:

DataGrid nesnesinin özellikleri Text, Column, Row, Fore Color, Back Color, Style, Animation ve Enable olmak üzere 8 guruptan oluşur.
DataGrid nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Font ve Tool Tip özelliklerinden oluşur.
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
DataGrid - Text - Font özelliği
Font ayarları
Column Gurubu:

Nesnenin kolonlarına ait özelliklerin bulunduğu menüdür.

On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda row tagı ile belirlenen satırda yazının alacağı renktir.

Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda row tagı ile belirlenen satırda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa tag listesinden NotSet seçilmelidir.

Style Gurubu:

Nesnenin sınırlarının biçimi ve runtime da satır eklenip silinebilmesinin ayarlandığı guruptur.
Font ayarları
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda row tagı ile belirlenen satırın arkaplan rengini belirler.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda row tagı ile belirlenen satırın arkaplan rengini belirler.

Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Data Grid nesnesinde her satır on color ve off color olmak üzere 2 arkaplan renginden birine sahip olabilir.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
DataGrid - Column gurubu
Datagrid - Fore Color - On Color özelliği
Datagrid - Fore Color - Off Color özelliği
Datagrid - Back Color gurubu
Datagrid - Back Color- On Color özelliği
Datagrid - Back Color- Off Color özelliği
Datagrid - Style gurubu
Datagrid - Animation gurubu
Datagrid - Animation - Visible özelliği
Datagrid - Animation - Location X özelliği
Datagrid - Animation - Height özelliği
Datagrid - Animation - Width özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Datagrid - Enable özelliği
Raporlama ve listeleme amacıyla kullanılabilecek nesnedir. Maksimum 4096 satıra sahip olabilir.
Sütun tag degerlerini satır tag ının belittiği satıra yazar.
İçerdiği bilgiler excel e transfer edilip yazıcıdan çıktı alınabilir.

 
Column tag values is written to related column in the row which specified by row tag.
Renk Seçim Penceresi
Bu menudeki kutucuğa tıklandığında resim seçme penceresi açılır. Özel renk tanımla ya tıklanarak özel renkler tanımlanabilir.
Renk Seçim Penceresi
DataGrid nesnesinin Screen'e eklenmesi
DataGrid - Column gurubu
Add:

Datagrid e yeni kolon ekler.
DataGrid - Column - Add özelliği
Remove:

Bu menüdeki çoktan seçim kutusundaki seçili kolonu çıkarır.
DataGrid - Column - Remove özelliği
Read Only:

Bu menüdeki çoktan seçim kutusundaki kolonun saltokunurluğunu belirler.
Name:

Bu menüdeki çoktan seçim kutusundaki kolonun ismini değiştirir.
Width:

Bu menüdeki çoktan seçim kutusundaki kolonun genişliğini belirler.
DataGrid - Column - Width özelliği
Tag:

Bu menüdeki çoktan seçim kutusundaki kolona bağlanacak tag belirlenir. Bu tagın değeri değiştiğinde row tag ının belirttiği satırda bu kolona değeri yazılır.
DataGrid - Column - Read Only özelliği
DataGrid - Column - Name özelliği
Row Gurubu:

Datagridin hangi satırına yazılacağını belirleyecek olan tag ile değeri 0 dan büyük olduğunda datagridi temizleyecek olan tagın belirlendiği gruptur. Kolonlara bağlanan tagların değerleri bu menudeki tag listesinden seçilen tagın belirlediği satıra yazılır.
Row Clear Tag:

Bu menüdeki tag listesinden seçilen tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda datagridin içeriği temizlenir.
DataGrid - Row Clear tag özelliği
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Data Grid nesnesinde her satır on color ve off color olmak üzere 2 yazı renginden birine sahip olabilir.
Datagrid - Fore Color gurubu
Datagrid - Fore Color - On Color özelliği
Datagrid - Fore Color - Off Color özelliği
Datagrid - Back Color gurubu
Datagrid - Back Color- On Color özelliği
Datagrid - Back Color- Off Color özelliği
Datagrid - Style gurubu
Üstte bulunan çoktan seçim kutusundan datagrid in sınırları None, FixedSingle ve Fixed3D olarak ayarlanabilir.
Enable Adding: Runtime da kullanıcı tarafından satır eklenip eklenemeyeceği true-false olarak ayarlanabilir.
Enable Deleting: Runtime da kullanıcı tarafından satır silinip silinemeyeceği true-false olarak ayarlanabilir.
Datagrid - Animation gurubu
Datagrid - Animation - Visible özelliği
Datagrid - Animation - Location X özelliği
Datagrid - Enable özelliği
DataGrid, bulunduğu screen açıkken çalışır. Screen kapatılırken datagridlerin içerdiği datalar proje klasöründe datagrid ile aynı isimdeki dosyaya kaydedilir. Örneğin sayfa 1 deki datagridin içeriği sayfa 1 kapatılırken data gridle aynı isimdeki dosyaya kaydedilir. Sayfa 1 deki datagrid sayfanın bir sonraki açılışına kadar çalışmaz. Bu esnadaki değişiklikler kaydedilmez. Sayfa 1 tekrar açıldığında datagrid kaydedilmiş dosyadan getirilen değerlerle açılır.
Datagrid'in bulunduğu screen kapalı iken datalarda kayıp olması istenmiyorsa, datagrid her sayfaya kopyalanmalıdır. İsteniyorsa bu screenlerde datagrid nokta boyutuna küçültülerek gizlenebilir.
Datagrid diğer Screenler'e kopyalandığında ismi aynı olacaktır. Dolayısıyla screenler arasında geçiş yapılırken Datagrid içerikleri aynı dosyadan otomatik olarak getirileceğinden screen geçişlerinde datagridler'de veri kaybı olmayacaktır. WinTr'nin eski versiyonlarında bu işlemin yapılması script kullanmayı gerektirirken yeni versiyonlarda bu zorunluluk ortadan kalkmıştır. 

Datagrid - Animation - Location Y özelliği
DataGrid - Column - Add özelliği
DataGrid - Column - Remove özelliği
DataGrid - Column - Read Only özelliği
DataGrid - Column - Name özelliği
DataGrid - Column - Width özelliği
DataGrid - Column - Tag özelliği
DataGrid - Row gurubu
DataGrid - Row Clear tag özelliği
Datagrid - Fore Color gurubu
Development Mode DataGrid İşlemleri:
DataGrid Runtime Mode İşlemleri:
Eğer Development Mod'da engellenmemişse, Runtime Mod da DataGride satır ekleme ve çıkarma işlemleri yapılabilir, içerdiği bilgiler Excel'e aktarılabilir, PDF dosyası olarak export edilebilir ve yazıcıdan çıktı alınabilir.
DataGrid Runtime Menü
Print gurubunda Page Setup seçeneği ile yazdırılacak sayfanın biçimi belirlenir.

DataGrid Runtime'da yazdırma
DataGrid Print Preview
Preview ile çıktının önizlemesi yapılır Print seçeneği ile ise yazıcıya gönderilir.
DataGrid Runtime Menü
DataGrid Runtime'da yazdırma
DataGrid Print Preview
DataGrid - Text - Tool Tip özelliği
Tool Tip:

Diğer nesnelerin Tool Tip özelliklerinden farklı olarak Datagrid Tooltip, Datagrid'in yazıcı çıktısındaki ve export edilen PDF dosyasındaki başlığı oluşturur. Yazıcıdan çıktı alma ve export işlemleri Datagrid Runtime İşlemleri kısmında anlatılmıştır.
PDF Formatında Export Edilmiş Datagrid İçeriği
Excel'e Export Edilmiş Datagrid İçeriği
Runtime'da datagrid üzerinde sağ tıklandığında açılan menüden Export Excel'e tıklandığında datagrid içerisindeki data Excel'e aktarılır.
Export PDF'e tıklandığında, kaydetme penceresinde dosya isminin belirlenmesinin ardından PDF dosyası oluşturulur. Development mod'da Tool Tip özelliğinde belirlenen mesaj ise başlığı oluşturur.
Excel'e Export Edilmiş Datagrid İçeriği
PDF Formatında Export Edilmiş Datagrid İçeriği
DataGrid - Text Grubu
DataGrid - Text - Tool Tip özelliği

                                                                                                                                                               DataGrid View
DataGrid nesnesi
DataGrid nesnesinin özellikleri
DataGrid - Text Grubu
DataGrid - Text - Font özelliği
DataGrid - Column - Tag özelliği
DataGrid - Row gurubu
Datagrid - Animation - Location Y özelliği
Datagrid - Animation - Height özelliği
Datagrid - Animation - Width özelliği

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA