Grafik gösterim nesnesidir. Grafikler, Line, Area, Column, Bar ve Pie şeklinde gösterilebilir.
Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüde yer alır.
Özellikleri:

Chart nesnesinin özellikleri Text, Style, Animation, Value, Function, Enable, Wizard, Import XML file, Exporty XML File Without Data,  Exporty XML File Include Data olmak üzere 10 guruptan oluşur.
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
Tool Tip:

Grafikten rapor oluşturulduğunda yada grafik PDF olarak export edildiğinde grafiğin başlığı olacak olan yazı ve Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesajdır.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtimeda ise sadece mesaj görüntülenir.
Chart - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Style Gurubu:

Chart'in tipini ve değerini göstereceği Historical Tagların Local mi Remote mu olacağını belirler.
Chart -Style gurubu
Chart nesnesinin özellikleri
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Chart - Animation gurubu
Chart - Animation - Visible özelliği
Chart - Animation - Location X özelliği
Chart - Animation - Location Y özelliği
Chart - Animation - Height özelliği
Chart - Animation - Width özelliği
Value:

Grafikte gösterilecek Historical Tag'ların belirlendiği özelliktir. Üstteki çoktan seçim kutusundaki serilerle Tag listesindeki Taglar eşleştirilerek hangi Tag'ın hangi seri üzerinde gösterileceği belirlenir.
Function Penceresi
Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Function Penceresi
Chart - Value gurubu
Chart - Function özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Import XML File:

Chart konfigürasyonunu XML dosyasından Import eder.
Export XML File Without Data:

Chart konfigürasyonunu XML dosyasına kaydeder. İçerisindeki dataları kaydetmez.
Wizard:

Chart yapılandırma arayüzüdür.
Chart - Enable özelliği
Chart - Import XMF File özelliği
Chart - Export XML File Include Data özelliği
Chart - Wizard özelliği
Chart nesnesinin Screen'e eklenmesi
Örnek Chart Nesnesi
Örnek Chart Nesnesi
Örnek Chart Nesnesi
Örnek Chart Nesnesi
Örnek Chart Nesnesi
Chart nesnesinin Screen'e eklenmesi
Chart nesnesinin özellikleri
Chart - Tool Tip özelliği
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Development Modda Tool Tip gösterimi
Chart - Style gurubu
Chart - Style gurubu
Üstteki çoktan seçim kutusundan grafiğin tipi Standart Chart, Sequental Chart veya XY Chart olarak belirlenir.
Chart - Animation gurubu
Chart - Animation - Height özelliği
Chart - Animation - Location X özelliği
Chart - Animation - Location Y özelliği
Chart - Animation - Visible özelliği
Chart - Animation - Width özelliği
Chart - Value - X Axis gurubu
X Axis:

X ekseninde databasein hangi satırlarının gösterileceğini belirler. Bunun için Tag listesinden Tag yada LastValue seçilir. Tag seçildiğinde tagın belirttigi satırdan itibaren, LastValue seçildiğinde ise son eklenen(en yeni) satırdan itibaren X Axis Data Length özelliğinde belirlenen miktar kadar geriye dönük değer görüntülenir. Bu sebeple Real Time grafik isteniyorsa LastValue seçilmelidir.

En üstteki çoktan seçim kutusu chart bölgesi içerisinde birden fazla grafiğin yeralması durmunda yapılan değişikliğin hangi grafik için olacağını belirler.
X Axis Length:

X Axis'te yer alacak data sayısını belirler. Eğer Chart Wizard'ın X Axis sayfasında Data tipi Date Time olarak seçilmişse bu menüde en üstte Second, Minute, Hour, Day  seçeneklerini bulunduran bir combobox yer alacaktır ve bu X axis in birimini belirleyecektir.
Chart - Function özelliği
Chart - Enable özelliği
Chart - Import XMF File özelliği
Chart - Wizard özelliği
Chart - Export XML File Include Data özelliği
Chart - Export XML File Without Data özelliği
Export XML File Include Data:

Chart konfigürasyonunu içerisindeki datalarla beraber XML dosyasına kaydeder.
Chart Wizard - Series Data Sayfası
Chart Wizard -Axis Sayfası
Chart Wizard - 3D Sayfası
Chart Wizard - Appearance Sayfası
Chart Wizard -Legend Sayfası
Chart Wizard -Point Labels Sayfası
Chart Wizard - Chart Title Sayfası
Chart Wizard - Chart Type Sayfası
Chart Type Sayfası:

Chart Type Groups Combobox'unda Line, Area, Column, Pie gibi birçok tip arasından grafik tipi seçilebilir.
Chart - Style - Remote Tag
Alttaki Combobox da ise 2 seçim yapılabilir: Local ve Remote. Local seçeneği herhangi bir alt opsiyon içermez ve lokal bilgisayardaki tagları kullanmak içindir.
Chart - Style - Local Tag
Chart - Style - Password
Chart - Style - Server Address
Chart - Style - Server Database
Chart - Style - User Name
Chart - Style - Test Connection
Server Address: Bağlanılacak bilgisayarın adresidir.

Server Database: Bağlanılacak Database ismidir.

User Name: Remote SQL Servera bağlanmak için gerekli olan kullanıcı ismidir. Default isim "sa" dır.

Password: Remote SQL Servera bağlanmak için gerekli olan password dür. Default değer "12341234" tür.


Remote seçeneği ise uzaktaki bilgisayara bağlanmak ve o bilgisayardaki tagları grafikte göstermek için kullanılır. Bu amaçla 5 alt opsiyon içerir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta remote seçeneği seçildiğinde uzaktaki makinayla bağlantı kurulamaz ise Screen açılışında bir süre donma yaşanabilir.
Test Connection: Bağlantıyı test etmek için kullanılır.
3D Sayfası:

Grafiğin 3 boyutlu gösterimiyle ilgili özellikleri barındırır.
Appearance Sayfası:

Grafiğin görünümüyle ilgili özellikleri barındırır. Style List sekmesinde hazır templateler seçilebilir.
Series Data Sayfası:

Bu sayfadaki Series Data sekmesinde Tagların değerlerini  gösterecek olan seri ekleme-çıkarma işlemleri yapılır. Bu seriler  daha sonra Chart'ın üzerinde sağ tıklanarak açılan Properties menüsünün Value Gurubunda Taglarla ilişkilendirilir.
Varolan serilerin üzerine yeni seri eklendiğinde yeni serilere varolanlarla aynı renkler atanabilmektedir. Buda serileri ayırdetmede problem çıkarabilir. Bu sebeple yeni seri eklenmek istendiğinde önceden varolanlar kaldırılıp hepsi beraber eklenmelidir.
Axes Sayfası:

Eksenlerle ilgili ayarlarının yapıldığı sayfadır.
Axis X sekmesinde Values Type kısmında Numeric veya DateTime olmak üzere seçim yapılabilir.
X eksenini zaman tipinde belirlemek için DateTime seçilmelidir.
Eğer X ekseni satır numaralarına göre ayarlanmak isteniyorsa Numeric seçilmelidir.
Legend Sayfası:

Grafikte Legend'in gösterimi ve yeriyle ilgli ayarların yapıldığı sayfadır.
Point Labels Sayfası:

Grafik üzerinde noktaların değerinin gösterimiyle ilgili kısımdır.
Chart Title Sayfası:

Chart başlığının yapılandırıldığı kısımdır.
Chart Builder:

Dundas'ın ücretsiz Chart Builder programı ile Chart templatelerini kolayca oluşturabilirsiniz.

Chart Wizard - Chart Builder
Gelişmiş birçok ayar Tools menüsünde Advanced Properties den yapılandırılabilir.
Chart Builder - Tools Menu - Advanced Properties
Chart Builder'de dizayn edilen grafik .xml olarak export edilip WinTr de import edilebilir. Ayrıca bu işlemin tersi de geçerlidir. WinTr de oluşturulan grafik export edilip bu dosya Chart Builder ile açılıp istenen değişiklik yapılarak tekrar WinTr de import edilebilir.
Chart - Style gurubu
Chart - Style - Local Tag
Chart - Style - Remote Tag
Chart - Style - Server Address
Chart - Style - Server Database
Chart - Style - User Name
Chart - Style - Password
Chart - Style - Test Connection
Chart - Value - X Axis gurubu
Chart - Value - X Axis - X Axis Length gurubu
Chart - Export XML File Without Data özelliği
http://www.dundas.com/Components/Products/Chart/chartbuilder.aspx
Ayrıca üst menüden Chart Builder'ın kendi Help sayfalarına ulaşılabilir. 
Appearance:

Appearance bölümünde grafiğin tamamınına ait görünüm ayarları değiştirilebilir. Hangi kısmın görünümünün değiştirileceği ise alttaki Background, Titles, Chart Area, Legend, Series, Axis ve 3D butonlarıyla belirlenir.
Chart Builder - Appearance
Chart Builder sağ tarafta düşey olarak sıralanmış butonlarla bazı kısımlara ayrılmıştır.
Chart Builder butonları
Series:

Seri ekleme ve çıkarma işlemlerinin yapıldığı kısımdır.
Chart Builder - Series
Axis:

Eksenlerle ilgili başlık, grid çizgileri ve label gibi ayarların yapıldığı kısımdır.
Titles:

Grafik başlığının yapılandırıldığı kısımdır.
Legend:

Seri tablosunun yapılandırıldığı kısımdır.
Chart Runtime Mode İşlemleri

Runtime'da Chart, Excel veya PDF olarak export edilebilir, ayrıca ayrıntılı zoom da yapılabilir.

Runtime'da Chart üzerinde sağ tıklandığında, Export, Yazdırma ve Zoom komutlarını barındıran menü açılır.
Chart - Runtime Menu
Chart'ı Yazdırmak
Excel'e Export Edilmiş Chart Datası
PDF'e Export Chart
Yüksek miktarda data içeren chart
Chart görünümünün resetlenmesi
Zoom yapıldıktan sonra eksen üzerindeki reset butonlarına basılarak zoom out yapılabilir.
Zoom:

Chart, Runtime'da çalışırken görüntülenen data miktarı fazla ise daha ayrıntılı görüntüleme amacıyla grafige zoom yapılabilir.
Export Excel:

Grafigin içerdiği data Excel'e aktarılır.
Export PDF:

Grafigin görünümünü PDF dosyasına kaydeder. Eğer grafiğe zoom yapılmışsa Chart göründüğü şekilde export edilir.
Page Setup seçeneği, yazdırılacak sayfanın biçimini belirler.

Yazdırma sayfasının önizlemesi
Printer:

Chart üzerinde sağ tıklandığında açılan menüdeki printer gurubu, yazdırma ile ilgili komutları barındırır.
Preview'e tıklandığında yazdırılacak sayfanın önizlemesi yapılır. Eğer grafiğe zoom yapılmışsa Chart göründüğü şekilde yazdırılır.
Zoom yapılacak aralığın belirlenmesi
Print, grafiği yazdırır.
Export XML File:

Grafiğin templateini dataları ile beraber XML dosyası olarak kaydeder. Bu XML dosyası, Chart Builder programı ile açılabilir.
Örnek Chart Nesneleri
Chart Wizard - Chart Type Sayfası
Chart Wizard - 3D Sayfası
Chart Wizard - Appearance Sayfası
Chart Wizard - Series Data Sayfası
Chart Wizard -Axis Sayfası
Chart Wizard -Legend Sayfası
Chart Wizard -Point Labels Sayfası
Chart Wizard - Chart Title Sayfası
Chart Wizard - Chart Builder
Chart Builder butonları
Chart Builder - Appearance
Chart Builder - Series
Chart Builder - Tools Menu - Advanced Properties
Chart - Runtime Menu
Excel'e Export Edilmiş Chart Datası
PDF'e Export Chart
Chart'ı Yazdırmak
Yazdırma sayfasının yapılandırılması
Yazdırma sayfasının önizlemesi
Chart'ın Yazdırılması
Chart'ın Yazdırılması
Yüksek miktarda data içeren chart
Chart - Zoom
Chart - Zoom
Zoom yapılacak aralığın belirlenmesi
Chart görünümünün resetlenmesi
Chart üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden zoom'u seçerek veya Chart alanında mouse ile sürükleme yapılarak istenen ayrıntıda zoom yapılabilir.

                                                                                                                                                                       Chart
Eğer seçilen aralık çok büyükse veri miktarı aralardan uygun oranda elenerek belirli bir yüzde ile gösterilir. Fakat Chart'ın Zoom özelliği sayesinde Mouse ile grafik üzerinde sürükleme yapılarak bu elenen verilerde görüntülenebilir.
X axis boyu için constant seçimi
Bu menüdeki diğer comboboxtan X Axis boyunun Tag ile mi belirleneceği yada sabit mi olacağı seçilir.
Eğer constant seçilmişse altındaki kutucuğa istenen sabit değer girilir.
X axis boyu için tag seçimi
Eğer tag seçilmişse altındaki listeden X Axis boyunu belirleyecek olan tag seçilir.
Chart - Value - X Axis - X Axis Length gurubu
Yazdırma sayfasının yapılandırılması

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Chart - Value gurubu
Chart - Max Value - Min Value
Max Value - Min Value:

Y ekseninde gösterilecek maksimum ve minimum değerler belirlenir. Default olarak ayarlamanın otomatik olarak yapıldığı NaN değerine sahiptir. İstenirse buraya sabit değerler verilebilir. Sabit değer verdikten sonra tekrar otomatik olması için öncelikle Min value değerine, sonra Max Value değerine NaN değeri verilmelidir.
Chart - Max Value - Min Value
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA